วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา เชื่อมโลหะ สาขางาน ช่างเชื่อมโลหะ รหัสกลุ่ม ชช.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูปิยะ  โกษา]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16021030001
นายจตุพงศ์เนตรพงษ์
x00111d00001000xx1005.53217!
26021030002
นายจิรวัฒน์บัวขาว
x000000d0000000xx0000.5317!
36021030003
นายทศวรรษไชยโกฎิ
x110d0110000000xx0004.52617!
46021030004
นายธนาวัฒน์ซาบุตร
x000d0000000000xx0000.5317!
56021030005
นายธนาวุฒิแสนทวีสุข
x11101100000000xx10063517!
66021030006
นายธีรภัทร์เขียวสะอาด
x00001000000000xx0001617!
76021030008
นายนวพลคณะศรี
x1111111000100dxx1009.55617 
86021030009
นายวรชัยทิพเนตร
x00000000000000xx0000-17 
96021030010
นายวรานนท์ศิริบูรณ์
x11000100000000xx01042417!
106021030011
นายวันชัยบุญเทียม
x00000000000000xx0000-17 
116021030013
นายอนุวัฒน์ความสวัสดิ์
x00000d00000000xx0000.5317!
126021030014
นายอนุสรณ์ครคง
x000d0000000000xx0000.5317!
136021030016
นายอำพลบุญชิต
x00000000000000xx0000-17 
146021030018
นายธนพลนาจาน
x1101111000100dxx1008.55017 
156021030021
นายรติพงษ์เสือเพชร์
x11101000001000xx00052917!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 18.04
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 22.55
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (18.04 + 22.55)/2 =ร้อยละ 20.3
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    3 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     12 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    - คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    6 วัน
  : ได้แก่วัน 
 ฤ20 ธ.ค. 2561 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ21 ธ.ค. 2561 ระบุสาเหตุ........................................

 จ24 ธ.ค. 2561 ระบุสาเหตุ........................................

 พ26 ธ.ค. 2561 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ27 ธ.ค. 2561 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ4 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   3 คน
 :ได้แก่  1     6021030009 นายวรชัย  ทิพเนตร
 2     6021030011 นายวันชัย  บุญเทียม
 3     6021030016 นายอำพล  บุญชิต 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   10 คน
 :ได้แก่  1     6021030001 นายจตุพงศ์ เนตรพงษ์
 2     6021030002 นายจิรวัฒน์ บัวขาว
 3     6021030003 นายทศวรรษ ไชยโกฎิ
 4     6021030004 นายธนาวัฒน์ ซาบุตร
 5     6021030005 นายธนาวุฒิ แสนทวีสุข
 6     6021030006 นายธีรภัทร์ เขียวสะอาด
 7     6021030010 นายวรานนท์ ศิริบูรณ์
 8     6021030013 นายอนุวัฒน์ ความสวัสดิ์
 9     6021030014 นายอนุสรณ์ ครคง
 10     6021030021 นายรติพงษ์ เสือเพชร์