วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา เชื่อมโลหะ สาขางาน ช่างเชื่อมโลหะ รหัสกลุ่ม ชช.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูปิยะ  โกษา]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16021030001
นายจตุพงศ์เนตรพงษ์
d000000d10000xx11x1d5.53217!
26021030002
นายจิรวัฒน์บัวขาว
00000d0000000xx00x0d1617!
36021030003
นายทศวรรษไชยโกฎิ
dd11d10110001xx00x0d84717!
46021030004
นายธนาวัฒน์ซาบุตร
00000d0000000xx00x000.5317!
56021030005
นายธนาวุฒิแสนทวีสุข
d1110d1010000xx00x0d6.53817!
66021030006
นายธีรภัทร์เขียวสะอาด
0000000000000xx00x0d0.5317!
76021030008
นายนวพลคณะศรี
d0111d1d00111xx11x1112.57417 
86021030009
นายวรชัยทิพเนตร
0000000000000xx00x000-17 
96021030010
นายวรานนท์ศิริบูรณ์
d0010d0d10000xx00x003.52117!
106021030011
นายวันชัยบุญเทียม
d0010d0d10001xx00x004.52617!
116021030013
นายอนุวัฒน์ความสวัสดิ์
0001dd0010000xx00x0031817!
126021030014
นายอนุสรณ์ครคง
00000d0000000xx00x000.5317!
136021030016
นายอำพลบุญชิต
0000000010000xx00x001617!
146021030018
นายธนพลนาจาน
0011110100011xx01x11105917 
156021030021
นายรติพงษ์เสือเพชร์
0000000d10011xx11x0d63517!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 24.71
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 26.47
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (24.71 + 26.47)/2 =ร้อยละ 25.59
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    1 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     13 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    1 คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    1 วัน
  : ได้แก่วัน 
 ศ23 พ.ย. 2561 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   1 คน
 :ได้แก่  1     6021030009 นายวรชัย  ทิพเนตร 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   12 คน
 :ได้แก่  1     6021030001 นายจตุพงศ์ เนตรพงษ์
 2     6021030002 นายจิรวัฒน์ บัวขาว
 3     6021030003 นายทศวรรษ ไชยโกฎิ
 4     6021030004 นายธนาวัฒน์ ซาบุตร
 5     6021030005 นายธนาวุฒิ แสนทวีสุข
 6     6021030006 นายธีรภัทร์ เขียวสะอาด
 7     6021030010 นายวรานนท์ ศิริบูรณ์
 8     6021030011 นายวันชัย บุญเทียม
 9     6021030013 นายอนุวัฒน์ ความสวัสดิ์
 10     6021030014 นายอนุสรณ์ ครคง
 11     6021030016 นายอำพล บุญชิต
 12     6021030021 นายรติพงษ์ เสือเพชร์