วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา เชื่อมโลหะ สาขางาน ช่างเชื่อมโลหะ รหัสกลุ่ม ชช.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูปิยะ  โกษา]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16021030001
นายจตุพงศ์เนตรพงษ์
110011111188010 
26021030002
นายจิรวัฒน์บัวขาว
010001111166010 
36021030003
นายทศวรรษไชยโกฎิ
11111111111010010 
46021030004
นายธนาวัฒน์ซาบุตร
000001111155010 
56021030005
นายธนาวุฒิแสนทวีสุข
011111111199010 
66021030006
นายธีรภัทร์เขียวสะอาด
000001111155010 
76021030008
นายนวพลคณะศรี
11111111111010010 
86021030009
นายวรชัยทิพเนตร
00000000000-10 
96021030010
นายวรานนท์ศิริบูรณ์
11111111111010010 
106021030011
นายวันชัยบุญเทียม
11111111111010010 
116021030013
นายอนุวัฒน์ความสวัสดิ์
110001111177010 
126021030014
นายอนุสรณ์ครคง
000001111155010 
136021030016
นายอำพลบุญชิต
100001111055010 
146021030018
นายธนพลนาจาน
111011111199010 
156021030021
นายรติพงษ์เสือเพชร์
100111111188010 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 71.33
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 76.43
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (71.33 + 76.43)/2 =ร้อยละ 73.88
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    1 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     4 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    10 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   1 คน
 :ได้แก่  1     6021030009 นายวรชัย  ทิพเนตร 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน