วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา เชื่อมโลหะ สาขางาน ช่างเชื่อมโลหะ รหัสกลุ่ม ชช.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูปิยะ  โกษา]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16021030001
นายจตุพงศ์เนตรพงษ์
d10000110110d0111111126020 
26021030002
นายจิรวัฒน์บัวขาว
010000010100d01110118.54320!
36021030003
นายทศวรรษไชยโกฎิ
d111111111111111111119.59820 
46021030004
นายธนาวัฒน์ซาบุตร
0100000110000001101173520!
56021030005
นายธนาวุฒิแสนทวีสุข
01000111111010111111147020 
66021030006
นายธีรภัทร์เขียวสะอาด
0100000100000001111173520!
76021030008
นายนวพลคณะศรี
11101111111111111111199520 
86021030009
นายวรชัยทิพเนตร
000000000000000000000-20 
96021030010
นายวรานนท์ศิริบูรณ์
01111111111111111111199520 
106021030011
นายวันชัยบุญเทียม
0100010111d1d0111111136520 
116021030013
นายอนุวัฒน์ความสวัสดิ์
01000011110110001111115520 
126021030014
นายอนุสรณ์ครคง
01000001101100111111115520 
136021030016
นายอำพลบุญชิต
010001111110d011111113.56820 
146021030018
นายธนพลนาจาน
d111111111011111111118.59320 
156021030021
นายรติพงษ์เสือเพชร์
011100111100d011111113.56820 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 62.17
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 66.61
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (62.17 + 66.61)/2 =ร้อยละ 64.39
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    1 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     5 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    9 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   1 คน
 :ได้แก่  1     6021030009 นายวรชัย  ทิพเนตร 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   3 คน
 :ได้แก่  1     6021030002 นายจิรวัฒน์ บัวขาว
 2     6021030004 นายธนาวัฒน์ ซาบุตร
 3     6021030006 นายธีรภัทร์ เขียวสะอาด