วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา เชื่อมโลหะ สาขางาน ช่างเชื่อมโลหะ รหัสกลุ่ม ชช.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูปิยะ  โกษา]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
16021030001
นายจตุพงศ์เนตรพงษ์
x00000x00000000000000-18 
26021030002
นายจิรวัฒน์บัวขาว
x00000x00000000000000-18 
36021030003
นายทศวรรษไชยโกฎิ
x10001x010111000001073918!
46021030004
นายธนาวัฒน์ซาบุตร
x00000x00000000000000-18 
56021030005
นายธนาวุฒิแสนทวีสุข
x10000x000000000001131718!
66021030006
นายธีรภัทร์เขียวสะอาด
x00000x00000000000000-18 
76021030008
นายนวพลคณะศรี
xd0001x00000000000012.51418!
86021030009
นายวรชัยทิพเนตร
x00000x00000000000000-18 
96021030010
นายวรานนท์ศิริบูรณ์
xd0001x00000000000012.51418!
106021030011
นายวันชัยบุญเทียม
x00000x00000000000000-18 
116021030013
นายอนุวัฒน์ความสวัสดิ์
x00001x00000000000001618!
126021030014
นายอนุสรณ์ครคง
x00000x00000000000000-18 
136021030016
นายอำพลบุญชิต
x00000x00000000000000-18 
146021030018
นายธนพลนาจาน
xd0001x00000000000001.5818!
156021030021
นายรติพงษ์เสือเพชร์
x00000x00000000000000-18 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 6.48
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 16.2
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (6.48 + 16.2)/2 =ร้อยละ 11.34
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    9 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     6 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    - คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    10 วัน
  : ได้แก่วัน 
 พ17 ต.ค. 2561 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ18 ต.ค. 2561 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ19 ต.ค. 2561 ระบุสาเหตุ........................................

 พ24 ต.ค. 2561 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ26 ต.ค. 2561 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ1 พ.ย. 2561 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ2 พ.ย. 2561 ระบุสาเหตุ........................................

 จ5 พ.ย. 2561 ระบุสาเหตุ........................................

 อ6 พ.ย. 2561 ระบุสาเหตุ........................................

 พ7 พ.ย. 2561 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   9 คน
 :ได้แก่  1     6021030001 นายจตุพงศ์  เนตรพงษ์
 2     6021030002 นายจิรวัฒน์  บัวขาว
 3     6021030004 นายธนาวัฒน์  ซาบุตร
 4     6021030006 นายธีรภัทร์  เขียวสะอาด
 5     6021030009 นายวรชัย  ทิพเนตร
 6     6021030011 นายวันชัย  บุญเทียม
 7     6021030014 นายอนุสรณ์  ครคง
 8     6021030016 นายอำพล  บุญชิต
 9     6021030021 นายรติพงษ์  เสือเพชร์ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   6 คน
 :ได้แก่  1     6021030003 นายทศวรรษ ไชยโกฎิ
 2     6021030005 นายธนาวุฒิ แสนทวีสุข
 3     6021030008 นายนวพล คณะศรี
 4     6021030010 นายวรานนท์ ศิริบูรณ์
 5     6021030013 นายอนุวัฒน์ ความสวัสดิ์
 6     6021030018 นายธนพล นาจาน