วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.22
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูสุธารัตน์   มัชฌิกะ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16021020027
นายประกายศักดิ์ลมทอง
x00000000000010xx11142417!
26021020029
นายพิทักษ์พลมากดี
x10111110011111xx111148217 
36021020030
นายภูริวัจน์สุริบุตร
x001000d0000000xx1002.51517!
46021020031
นายราเชนทองคูณ
x111110d1011110xx11113.57917 
56021020032
นายฤทธิพรจันทร์ลือชัย
x00000000000000xx0000-17 
66021020033
นายวัชรินทร์โต๊ะทอง
x00000000000000xx0000-17 
76021020034
นายวีระพลบุญกาญต์
x011111d0001010xx1109.55617 
86021020035
นายศรนรินทร์ผิวอ้วน
x00000000000000xx0000-17 
96021020036
นายศักดิ์ทองแท้ระดมแก้ว
x11111111011110xx110148217 
106021020037
นายสนธยาตุ้มบุญ
x11111d11011111xx11115.59117 
116021020039
นายสิทธิกรบางสันเทียะ
x00000000000000xx0000-17 
126021020042
นายอภินันท์นันตระกูล
x00000000000000xx0000-17 
136021020043
นายอภิสิทธิ์ทาคำ
x01000001001110xx11074117!
146021020044
นายอภิสิทธิ์พิมพกรรณ์
x0000d010000010xx1104.52617!
156021020045
นายอานนท์ขวัญรักษ์
x00000000000000xx0000-17 
166021020049
นายเกียรติศักดิ์จันทร์แรม
x11001111011110xx111137617 
176021020050
นายเฉลิมศักดิ์สายมงคล
x10000000000000xx0001617!
186021020051
นายเสกสรรวรสาร
x0011d000000000xx1115.53217!
196021020053
นายธนวัฒน์วาลศิลป์
x0100d110000010xx1106.53817!
20ุ602102002
นายณัฏฐภัทรต้นคำ
x00000000000000xx0000-17 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 32.5
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 50
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (32.5 + 50)/2 =ร้อยละ 41.25
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    7 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     8 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    5 คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    1 วัน
  : ได้แก่วัน 
 ศ21 ธ.ค. 2561 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   7 คน
 :ได้แก่  1     6021020032 นายฤทธิพร  จันทร์ลือชัย
 2     6021020033 นายวัชรินทร์  โต๊ะทอง
 3     6021020035 นายศรนรินทร์  ผิวอ้วน
 4     6021020039 นายสิทธิกร  บางสันเทียะ
 5     6021020042 นายอภินันท์  นันตระกูล
 6     6021020045 นายอานนท์  ขวัญรักษ์
 7     ุ602102002 นายณัฏฐภัทร  ต้นคำ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   7 คน
 :ได้แก่  1     6021020027 นายประกายศักดิ์ ลมทอง
 2     6021020030 นายภูริวัจน์ สุริบุตร
 3     6021020043 นายอภิสิทธิ์ ทาคำ
 4     6021020044 นายอภิสิทธิ์ พิมพกรรณ์
 5     6021020050 นายเฉลิมศักดิ์ สายมงคล
 6     6021020051 นายเสกสรร วรสาร
 7     6021020053 นายธนวัฒน์ วาลศิลป์