วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.22
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูสุธารัตน์   มัชฌิกะ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16021020027
นายประกายศักดิ์ลมทอง
111110000055010 
26021020029
นายพิทักษ์พลมากดี
111110000055010 
36021020030
นายภูริวัจน์สุริบุตร
111110000055010 
46021020031
นายราเชนทองคูณ
111110000055010 
56021020032
นายฤทธิพรจันทร์ลือชัย
111110000055010 
66021020033
นายวัชรินทร์โต๊ะทอง
00000000000-10 
76021020034
นายวีระพลบุญกาญต์
111110000055010 
86021020035
นายศรนรินทร์ผิวอ้วน
00000000000-10 
96021020036
นายศักดิ์ทองแท้ระดมแก้ว
111110000055010 
106021020037
นายสนธยาตุ้มบุญ
111110000055010 
116021020039
นายสิทธิกรบางสันเทียะ
00000000000-10 
126021020042
นายอภินันท์นันตระกูล
111110000055010 
136021020043
นายอภิสิทธิ์ทาคำ
111110000055010 
146021020044
นายอภิสิทธิ์พิมพกรรณ์
111110000055010 
156021020045
นายอานนท์ขวัญรักษ์
111110000055010 
166021020049
นายเกียรติศักดิ์จันทร์แรม
111110000055010 
176021020050
นายเฉลิมศักดิ์สายมงคล
111110000055010 
186021020051
นายเสกสรรวรสาร
111110000055010 
196021020053
นายธนวัฒน์วาลศิลป์
111110000055010 
20ุ602102002
นายณัฏฐภัทรต้นคำ
00000000000-10 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 40
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 50
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (40 + 50)/2 =ร้อยละ 45
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    4 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     16 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    - คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    5 วัน
  : ได้แก่วัน 
 จ11 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ12 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ13 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ14 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ15 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   4 คน
 :ได้แก่  1     6021020033 นายวัชรินทร์  โต๊ะทอง
 2     6021020035 นายศรนรินทร์  ผิวอ้วน
 3     6021020039 นายสิทธิกร  บางสันเทียะ
 4     ุ602102002 นายณัฏฐภัทร  ต้นคำ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน