วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.22
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูสุธารัตน์   มัชฌิกะ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
16021020027
นายประกายศักดิ์ลมทอง
xd1110x00001110000006.53618!
26021020029
นายพิทักษ์พลมากดี
x11111x1001101011111147818 
36021020030
นายภูริวัจน์สุริบุตร
x10000x100111100100073918!
46021020031
นายราเชนทองคูณ
xd1110x00000000010015.53118!
56021020032
นายฤทธิพรจันทร์ลือชัย
x00010x000000010000021118!
66021020033
นายวัชรินทร์โต๊ะทอง
x00000x00000000000000-18 
76021020034
นายวีระพลบุญกาญต์
x11110x0100011111011126718 
86021020035
นายศรนรินทร์ผิวอ้วน
x00000x00000000000011618!
96021020036
นายศักดิ์ทองแท้ระดมแก้ว
x11110x1001111111101147818 
106021020037
นายสนธยาตุ้มบุญ
x11100x1001111111111147818 
116021020039
นายสิทธิกรบางสันเทียะ
x00000x00000000000000-18 
126021020042
นายอภินันท์นันตระกูล
x11000x110000100000052818!
136021020043
นายอภิสิทธิ์ทาคำ
x01100x1001111111100116118 
146021020044
นายอภิสิทธิ์พิมพกรรณ์
x00100x000000000001131718!
156021020045
นายอานนท์ขวัญรักษ์
x00000x000001000000121118!
166021020049
นายเกียรติศักดิ์จันทร์แรม
x11110x1001110111101137218 
176021020050
นายเฉลิมศักดิ์สายมงคล
x00000x100010001100152818!
186021020051
นายเสกสรรวรสาร
x00000x00000000000000-18 
196021020053
นายธนวัฒน์วาลศิลป์
x00100x000000001111163318!
20ุ602102002
นายณัฏฐภัทรต้นคำ
x00000x00000000000000-18 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 33.61
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 42.01
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (33.61 + 42.01)/2 =ร้อยละ 37.81
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    4 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     10 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    6 คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    1 วัน
  : ได้แก่วัน 
 ศ26 ต.ค. 2561 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   4 คน
 :ได้แก่  1     6021020033 นายวัชรินทร์  โต๊ะทอง
 2     6021020039 นายสิทธิกร  บางสันเทียะ
 3     6021020051 นายเสกสรร  วรสาร
 4     ุ602102002 นายณัฏฐภัทร  ต้นคำ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   10 คน
 :ได้แก่  1     6021020027 นายประกายศักดิ์ ลมทอง
 2     6021020030 นายภูริวัจน์ สุริบุตร
 3     6021020031 นายราเชน ทองคูณ
 4     6021020032 นายฤทธิพร จันทร์ลือชัย
 5     6021020035 นายศรนรินทร์ ผิวอ้วน
 6     6021020042 นายอภินันท์ นันตระกูล
 7     6021020044 นายอภิสิทธิ์ พิมพกรรณ์
 8     6021020045 นายอานนท์ ขวัญรักษ์
 9     6021020050 นายเฉลิมศักดิ์ สายมงคล
 10     6021020053 นายธนวัฒน์ วาลศิลป์