วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูทศพล  ทองผุด]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16021020003
นางสาวจันดารัตน์นาล้วน
x11111111111001xx111158817 
26021020004
นายจิระพงศ์สีสุขทอ
x01001110101110xx111116517 
36021020005
นายจีรศักดิ์นามวงศ์ษา
x01001111110001xx111116517 
46021020006
นายชนะภัยเย็นพรม
x11111111111011xx011158817 
56021020007
นายชำนาญระวังดี
x00000000000000xx0000-17 
66021020009
นายณัชพลคำเพียน
x00000000000000xx0000-17 
76021020010
นายณัฐชานนท์สร้อยทองคำ
x11111111111011xx111169417 
86021020012
นายณัฐวุฒิบุญวิจิตร
x11110111110011xx111148217 
96021020013
นายณัฐวุฒิฝางคำ
x11110111111111xx111169417 
106021020014
นายณัฐวุฒิหนองพุดซา
x11001111111011xx111148217 
116021020015
นายทินกรดรุณพันธ์
x11111111110000xx111137617 
126021020017
นายธนวัฒน์สามจักร
x11111111111001xx111158817 
136021020018
นายธีรชัยมูลคำ
x00111111110010xx111127117 
146021020019
นายธีรพงค์ชอบเสียง
x11111111111010xx110148217 
156021020020
นายธีรวุฒิบุญเนตร
x11111111111010xx111158817 
166021020021
นายธีระภัทร์ตันปิรักษ์
x01000111000010xx11074117!
176021020022
นายนครินทร์อรชร
x11101101001010xx110105917 
186021020023
นายนนทสิทธิ์วรรณคำ
x00001111000010xx11184717!
196021020024
นายนพดลความสวัสดิ์
x11111011111111xx110158817 
206021020025
นายบัญชาบัวจูม
x00000000000000xx0011617!
216021020026
นายบุญส่งคำล้าน
x10110101111010xx111127117 
226021020047
นางสาวอำพวรรณวงค์ตรี
x00010101111110xx110105917 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 65.24
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 71.76
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (65.24 + 71.76)/2 =ร้อยละ 68.5
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    2 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     5 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    15 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   2 คน
 :ได้แก่  1     6021020007 นายชำนาญ  ระวังดี
 2     6021020009 นายณัชพล  คำเพียน 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   3 คน
 :ได้แก่  1     6021020021 นายธีระภัทร์ ตันปิรักษ์
 2     6021020023 นายนนทสิทธิ์ วรรณคำ
 3     6021020025 นายบัญชา บัวจูม