วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูทศพล  ทองผุด]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16021020003
นางสาวจันดารัตน์นาล้วน
1110111110111xx11x11158817 
26021020004
นายจิระพงศ์สีสุขทอ
1010100100110xx00x1074117!
36021020005
นายจีรศักดิ์นามวงศ์ษา
1110100111111xx00x00105917 
46021020006
นายชนะภัยเย็นพรม
1110111011111xx01x11148217 
56021020007
นายชำนาญระวังดี
0000000000000xx00x000-17 
66021020009
นายณัชพลคำเพียน
0000000000000xx00x000-17 
76021020010
นายณัฐชานนท์สร้อยทองคำ
1110101101010xx11x01116517 
86021020012
นายณัฐวุฒิบุญวิจิตร
1110001011111xx10x01116517 
96021020013
นายณัฐวุฒิฝางคำ
0010111111111xx00x01116517 
106021020014
นายณัฐวุฒิหนองพุดซา
1110111110011xx10x01127117 
116021020015
นายทินกรดรุณพันธ์
0010011111011xx00x0195317 
126021020017
นายธนวัฒน์สามจักร
0110111111011xx11x01137617 
136021020018
นายธีรชัยมูลคำ
0100001110010xx00x0052917!
146021020019
นายธีรพงค์ชอบเสียง
0110111111010xx01x10116517 
156021020020
นายธีรวุฒิบุญเนตร
0100101110111xx01x0095317 
166021020021
นายธีระภัทร์ตันปิรักษ์
0100000011011xx00x0052917!
176021020022
นายนครินทร์อรชร
1110001000010xx00x0052917!
186021020023
นายนนทสิทธิ์วรรณคำ
1100011000011xx00x0174117!
196021020024
นายนพดลความสวัสดิ์
1110111110111xx00x10127117 
206021020025
นายบัญชาบัวจูม
1110011111010xx00x0095317 
216021020026
นายบุญส่งคำล้าน
1110001111111xx00x01116517 
226021020047
นางสาวอำพวรรณวงค์ตรี
1110111110111xx00x00116517 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 52.94
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 58.24
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (52.94 + 58.24)/2 =ร้อยละ 55.59
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    2 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     9 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    11 คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    1 วัน
  : ได้แก่วัน 
 ฤ15 พ.ย. 2561 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   2 คน
 :ได้แก่  1     6021020007 นายชำนาญ  ระวังดี
 2     6021020009 นายณัชพล  คำเพียน 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   5 คน
 :ได้แก่  1     6021020004 นายจิระพงศ์ สีสุขทอ
 2     6021020018 นายธีรชัย มูลคำ
 3     6021020021 นายธีระภัทร์ ตันปิรักษ์
 4     6021020022 นายนครินทร์ อรชร
 5     6021020023 นายนนทสิทธิ์ วรรณคำ