วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูทศพล  ทองผุด]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16021020003
นางสาวจันดารัตน์นาล้วน
110000000022010!
26021020004
นายจิระพงศ์สีสุขทอ
110000000022010!
36021020005
นายจีรศักดิ์นามวงศ์ษา
110000000022010!
46021020006
นายชนะภัยเย็นพรม
110000000022010!
56021020007
นายชำนาญระวังดี
00000000000-10 
66021020009
นายณัชพลคำเพียน
00000000000-10 
76021020010
นายณัฐชานนท์สร้อยทองคำ
110000000022010!
86021020012
นายณัฐวุฒิบุญวิจิตร
110000000022010!
96021020013
นายณัฐวุฒิฝางคำ
110000000022010!
106021020014
นายณัฐวุฒิหนองพุดซา
110000000022010!
116021020015
นายทินกรดรุณพันธ์
110000000022010!
126021020017
นายธนวัฒน์สามจักร
110000000022010!
136021020018
นายธีรชัยมูลคำ
110000000022010!
146021020019
นายธีรพงค์ชอบเสียง
110000000022010!
156021020020
นายธีรวุฒิบุญเนตร
110000000022010!
166021020021
นายธีระภัทร์ตันปิรักษ์
010000000011010!
176021020022
นายนครินทร์อรชร
110000000022010!
186021020023
นายนนทสิทธิ์วรรณคำ
110000000022010!
196021020024
นายนพดลความสวัสดิ์
110000000022010!
206021020025
นายบัญชาบัวจูม
010000000011010!
216021020026
นายบุญส่งคำล้าน
110000000022010!
226021020047
นางสาวอำพวรรณวงค์ตรี
110000000022010!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 17.27
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 19
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (17.27 + 19)/2 =ร้อยละ 18.14
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    2 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     20 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    - คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    8 วัน
  : ได้แก่วัน 
 พ6 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ7 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ8 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 จ11 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ12 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ13 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ14 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ15 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   2 คน
 :ได้แก่  1     6021020007 นายชำนาญ  ระวังดี
 2     6021020009 นายณัชพล  คำเพียน 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   20 คน
 :ได้แก่  1     6021020003 นางสาวจันดารัตน์ นาล้วน
 2     6021020004 นายจิระพงศ์ สีสุขทอ
 3     6021020005 นายจีรศักดิ์ นามวงศ์ษา
 4     6021020006 นายชนะภัย เย็นพรม
 5     6021020010 นายณัฐชานนท์ สร้อยทองคำ
 6     6021020012 นายณัฐวุฒิ บุญวิจิตร
 7     6021020013 นายณัฐวุฒิ ฝางคำ
 8     6021020014 นายณัฐวุฒิ หนองพุดซา
 9     6021020015 นายทินกร ดรุณพันธ์
 10     6021020017 นายธนวัฒน์ สามจักร
 11     6021020018 นายธีรชัย มูลคำ
 12     6021020019 นายธีรพงค์ ชอบเสียง
 13     6021020020 นายธีรวุฒิ บุญเนตร
 14     6021020021 นายธีระภัทร์ ตันปิรักษ์
 15     6021020022 นายนครินทร์ อรชร
 16     6021020023 นายนนทสิทธิ์ วรรณคำ
 17     6021020024 นายนพดล ความสวัสดิ์
 18     6021020025 นายบัญชา บัวจูม
 19     6021020026 นายบุญส่ง คำล้าน
 20     6021020047 นางสาวอำพวรรณ วงค์ตรี