วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูทศพล  ทองผุด]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16021020003
นางสาวจันดารัตน์นาล้วน
11101011111111111111189020 
26021020004
นายจิระพงศ์สีสุขทอ
11111011111111101011178520 
36021020005
นายจีรศักดิ์นามวงศ์ษา
01011111111111111111189020 
46021020006
นายชนะภัยเย็นพรม
11110111111111111111199520 
56021020007
นายชำนาญระวังดี
000000000000000000000-20 
66021020009
นายณัชพลคำเพียน
000000000000000000000-20 
76021020010
นายณัฐชานนท์สร้อยทองคำ
11110011111111111111189020 
86021020012
นายณัฐวุฒิบุญวิจิตร
111111111111111111112010020 
96021020013
นายณัฐวุฒิฝางคำ
01001000111111111111147020 
106021020014
นายณัฐวุฒิหนองพุดซา
11010111111111111111189020 
116021020015
นายทินกรดรุณพันธ์
11000111111111111111178520 
126021020017
นายธนวัฒน์สามจักร
11011011111111111111189020 
136021020018
นายธีรชัยมูลคำ
01001011101110100111126020 
146021020019
นายธีรพงค์ชอบเสียง
01111111111111111111199520 
156021020020
นายธีรวุฒิบุญเนตร
01101111111110111111178520 
166021020021
นายธีระภัทร์ตันปิรักษ์
01010011011111101111147020 
176021020022
นายนครินทร์อรชร
10110111111111101111178520 
186021020023
นายนนทสิทธิ์วรรณคำ
01100111111111111111178520 
196021020024
นายนพดลความสวัสดิ์
01001111111111111111178520 
206021020025
นายบัญชาบัวจูม
00011111101000100011105020 
216021020026
นายบุญส่งคำล้าน
111111111111111111112010020 
226021020047
นางสาวอำพวรรณวงค์ตรี
01111111110111111111189020 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 76.82
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 84.5
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (76.82 + 84.5)/2 =ร้อยละ 80.66
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    2 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     1 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    19 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   2 คน
 :ได้แก่  1     6021020007 นายชำนาญ  ระวังดี
 2     6021020009 นายณัชพล  คำเพียน 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน