วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูทศพล  ทองผุด]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
16021020003
นางสาวจันดารัตน์นาล้วน
x11111x1111110111111179418 
26021020004
นายจิระพงศ์สีสุขทอ
x11111x11111111111111810018 
36021020005
นายจีรศักดิ์นามวงศ์ษา
x11111x11111111111111810018 
46021020006
นายชนะภัยเย็นพรม
x10000x000000000000121118!
56021020007
นายชำนาญระวังดี
x11111x1111110111111179418 
66021020009
นายณัชพลคำเพียน
x00000x00000000000011618!
76021020010
นายณัฐชานนท์สร้อยทองคำ
x11111x11111111111111810018 
86021020012
นายณัฐวุฒิบุญวิจิตร
x11111x1111111110111179418 
96021020013
นายณัฐวุฒิฝางคำ
x10000x000000000000121118!
106021020014
นายณัฐวุฒิหนองพุดซา
x11111x11111111111111810018 
116021020015
นายทินกรดรุณพันธ์
x11111x11111111111111810018 
126021020017
นายธนวัฒน์สามจักร
x11111x11111111111111810018 
136021020018
นายธีรชัยมูลคำ
x10000x000000000000121118!
146021020019
นายธีรพงค์ชอบเสียง
x11111x11111111111111810018 
156021020020
นายธีรวุฒิบุญเนตร
x11111x11111111111111810018 
166021020021
นายธีระภัทร์ตันปิรักษ์
x00000x00000000000011618!
176021020022
นายนครินทร์อรชร
x11111x11111111111111810018 
186021020023
นายนนทสิทธิ์วรรณคำ
x11111x11111111111111810018 
196021020024
นายนพดลความสวัสดิ์
x11111x11111111111111810018 
206021020025
นายบัญชาบัวจูม
x00000x00000000000000-18 
216021020026
นายบุญส่งคำล้าน
x11111x11111111111111810018 
226021020047
นางสาวอำพวรรณวงค์ตรี
x11111x11111111111111810018 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 73.99
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 77.51
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (73.99 + 77.51)/2 =ร้อยละ 75.75
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    1 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     5 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    16 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   1 คน
 :ได้แก่  1     6021020025 นายบัญชา  บัวจูม 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   5 คน
 :ได้แก่  1     6021020006 นายชนะภัย เย็นพรม
 2     6021020009 นายณัชพล คำเพียน
 3     6021020013 นายณัฐวุฒิ ฝางคำ
 4     6021020018 นายธีรชัย มูลคำ
 5     6021020021 นายธีระภัทร์ ตันปิรักษ์