วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.24
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูฐิติมา  ภูมิลำเนา]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16021010061
นายสุชาติรูปเลิศ
x11d1d11111dd11xx11d14.58517 
26021010062
นายสุทธิพงศ์วงค์ตรี
x1111ddd111ddd1xx11d13.57917 
36021010063
นายสุทิวัสมูลไชย
x1111d111111111xx11d169417 
46021010064
นายสุพลตะเภาแดง
x1111d111111111xx11d169417 
56021010065
นายสุริยะเรือนเงิน
xd1ddddd111ddd1xxd1d11.56817 
66021010066
นายอดิศักดิ์ไชยแก้ว
x11111111111111xx1111710017 
76021010067
นายอนุชานิลดวงดี
x11111111111111xx1111710017 
86021010068
นายอนุชิตขาวฟอง
x1111d11111ddd1xx11d14.58517 
96021010069
นายอภิวิชญ์วันตา
x1111dd1111d111xx11115.59117 
106021010070
นางสาวอริสาประเสริฐสิน
x11d11d1111d111xx11115.59117 
116021010071
นายอัครวิทสะตะ
x1111111111d111xx11116.59717 
126021010075
นายเดชาธรชะภูธร
x1111d11111ddd1xx11d14.58517 
136021010077
นายเอกณรงค์ปุราชะโก
x00000000000000xx0000-17 
146021010079
นายไกรสรคำเปลว
x1111111111d111xx11d169417 
156021010080
นายณัฐพงศ์เสนคำ
x00000000000000xx0000-17 
166021010082
นายธนวัฒน์แข็งแรง
x11111111111111xx1111710017 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 79.04
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 90.34
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (79.04 + 90.34)/2 =ร้อยละ 84.69
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    2 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    14 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   2 คน
 :ได้แก่  1     6021010077 นายเอกณรงค์  ปุราชะโก
 2     6021010080 นายณัฐพงศ์  เสนคำ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน