วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.24
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูฐิติมา  ภูมิลำเนา]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16021010061
นายสุชาติรูปเลิศ
11111111111010010 
26021010062
นายสุทธิพงศ์วงค์ตรี
11111111111010010 
36021010063
นายสุทิวัสมูลไชย
11111111111010010 
46021010064
นายสุพลตะเภาแดง
11111111111010010 
56021010065
นายสุริยะเรือนเงิน
11111111111010010 
66021010066
นายอดิศักดิ์ไชยแก้ว
1111d111119.59510 
76021010067
นายอนุชานิลดวงดี
11111111111010010 
86021010068
นายอนุชิตขาวฟอง
11111111111010010 
96021010069
นายอภิวิชญ์วันตา
11111111111010010 
106021010070
นางสาวอริสาประเสริฐสิน
11111111111010010 
116021010071
นายอัครวิทสะตะ
11111111111010010 
126021010075
นายเดชาธรชะภูธร
1111d111119.59510 
136021010077
นายเอกณรงค์ปุราชะโก
00000000000-10 
146021010079
นายไกรสรคำเปลว
11111111111010010 
156021010080
นายณัฐพงศ์เสนคำ
00000000000-10 
166021010082
นายธนวัฒน์แข็งแรง
1111d111119.59510 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 86.56
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 98.93
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (86.56 + 98.93)/2 =ร้อยละ 92.75
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    2 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    14 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   2 คน
 :ได้แก่  1     6021010077 นายเอกณรงค์  ปุราชะโก
 2     6021010080 นายณัฐพงศ์  เสนคำ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน