วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.24
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูฐิติมา  ภูมิลำเนา]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16021010061
นายสุชาติรูปเลิศ
111111111111111111112010020 
26021010062
นายสุทธิพงศ์วงค์ตรี
1111d1111111d1111111199520 
36021010063
นายสุทิวัสมูลไชย
111111111d11d1111111199520 
46021010064
นายสุพลตะเภาแดง
111111111111111111112010020 
56021010065
นายสุริยะเรือนเงิน
111dd1111d1dd11d1111178520 
66021010066
นายอดิศักดิ์ไชยแก้ว
111111111111111111112010020 
76021010067
นายอนุชานิลดวงดี
111111111111111111112010020 
86021010068
นายอนุชิตขาวฟอง
111111111111111111112010020 
96021010069
นายอภิวิชญ์วันตา
111111111111111111112010020 
106021010070
นางสาวอริสาประเสริฐสิน
1111d111111d11111111199520 
116021010071
นายอัครวิทสะตะ
111111111111111111112010020 
126021010075
นายเดชาธรชะภูธร
111dd1111d1d11111111189020 
136021010077
นายเอกณรงค์ปุราชะโก
000000000000000000000-20 
146021010079
นายไกรสรคำเปลว
111111111111111111112010020 
156021010080
นายณัฐพงศ์เสนคำ
000000000000000000000-20 
166021010082
นายธนวัฒน์แข็งแรง
111111111111111111112010020 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 85
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 97.14
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (85 + 97.14)/2 =ร้อยละ 91.07
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    2 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    14 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   2 คน
 :ได้แก่  1     6021010077 นายเอกณรงค์  ปุราชะโก
 2     6021010080 นายณัฐพงศ์  เสนคำ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน