วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.24
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูฐิติมา  ภูมิลำเนา]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
16021010061
นายสุชาติรูปเลิศ
x11111x1d1d111d1111015.58618 
26021010062
นายสุทธิพงศ์วงค์ตรี
x11111x1d1d111111d1116.59218 
36021010063
นายสุทิวัสมูลไชย
x11111x1111111d1111117.59718 
46021010064
นายสุพลตะเภาแดง
x1111dx1d1d11111111116.59218 
56021010065
นายสุริยะเรือนเงิน
x1111dxdd1dd11d11d1114.58118 
66021010066
นายอดิศักดิ์ไชยแก้ว
x1111dx111111111111117.59718 
76021010067
นายอนุชานิลดวงดี
x11111x11111111111111810018 
86021010068
นายอนุชิตขาวฟอง
x11111x1111111d11d11179418 
96021010069
นายอภิวิชญ์วันตา
x11111x11111111111111810018 
106021010070
นางสาวอริสาประเสริฐสิน
x11111xd111111111d11179418 
116021010071
นายอัครวิทสะตะ
x11111x11111111111111810018 
126021010075
นายเดชาธรชะภูธร
x11111x11111111111111810018 
136021010077
นายเอกณรงค์ปุราชะโก
x011ddxdd1dd11dddd01116118 
146021010079
นายไกรสรคำเปลว
x11111x11111111111111810018 
156021010080
นายณัฐพงศ์เสนคำ
x011ddxdd1dd11dddd01116118 
166021010082
นายธนวัฒน์แข็งแรง
x11111x11111111111111810018 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 90.97
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 90.97
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (90.97 + 90.97)/2 =ร้อยละ 90.97
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    16 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน