วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.23
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูภคิน  บุญประสม]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16021010041
นายวสันต์มากดี
x11111111111001xx000127117 
26021010043
นายวัชรชัยทองรอง
x11111110111111xx101158817 
36021010044
นายวัชราวุฒิวงค์คำ
x00010111111000xx00074117!
46021010046
นายวิทยาไชยแสง
x00000001000000xx0001617!
56021010048
นายวีระพลสารทอง
x11111111111111xx001158817 
66021010049
นายวุฒิพงษ์อรรคบุตร
x11111111111111xx001158817 
76021010050
นายศรัณย์ยศประดา
x11111111111111xx1111710017 
86021010052
นายศรายุทธทองเนื้อ
x11111111111111xx011169417 
96021010053
นายศราวุฒิปิ่นแก้ว
x11111111111111xx101169417 
106021010054
นายศราวุธพลปัญญา
x00010111000000xx00042417!
116021010055
นายศิริธรรมจักษ์ทองปน
x01000010000000xx00021217!
126021010056
นายสนธยาสายสุวรรณ์
x01111111111101xx010137617 
136021010058
นายสหรัฐบุญรอด
x00111111001111xx000105917 
146021010059
นายสัญญลักษณ์อ่างมณี
x11111111111111xx101169417 
156021010060
นายสิริโชคบริบูรณ์
x11111111111111xx1111710017 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 69.02
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 69.02
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (69.02 + 69.02)/2 =ร้อยละ 69.02
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     5 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    10 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   4 คน
 :ได้แก่  1     6021010044 นายวัชราวุฒิ วงค์คำ
 2     6021010046 นายวิทยา ไชยแสง
 3     6021010054 นายศราวุธ พลปัญญา
 4     6021010055 นายศิริธรรมจักษ์ ทองปน