วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.23
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูภคิน  บุญประสม]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16021010041
นายวสันต์มากดี
0011111101111xx01x11137617 
26021010043
นายวัชรชัยทองรอง
1111111111111xx11x111710017 
36021010044
นายวัชราวุฒิวงค์คำ
0101111011111xx00x11127117 
46021010046
นายวิทยาไชยแสง
0001000001010xx00x0031817!
56021010048
นายวีระพลสารทอง
0101111011111xx00x11127117 
66021010049
นายวุฒิพงษ์อรรคบุตร
1011011111111xx01x11148217 
76021010050
นายศรัณย์ยศประดา
0111111111111xx11x11169417 
86021010052
นายศรายุทธทองเนื้อ
0010111111111xx11x11148217 
96021010053
นายศราวุฒิปิ่นแก้ว
1111111111111xx11x111710017 
106021010054
นายศราวุธพลปัญญา
0000000001100xx00x0021217!
116021010055
นายศิริธรรมจักษ์ทองปน
0001000000000xx00x1021217!
126021010056
นายสนธยาสายสุวรรณ์
1111111111111xx11x111710017 
136021010058
นายสหรัฐบุญรอด
0001011111111xx11x11137617 
146021010059
นายสัญญลักษณ์อ่างมณี
0001111111111xx11x11148217 
156021010060
นายสิริโชคบริบูรณ์
0101111111111xx11x11158817 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 70.98
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 70.98
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (70.98 + 70.98)/2 =ร้อยละ 70.98
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     3 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    12 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   3 คน
 :ได้แก่  1     6021010046 นายวิทยา ไชยแสง
 2     6021010054 นายศราวุธ พลปัญญา
 3     6021010055 นายศิริธรรมจักษ์ ทองปน