วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.23
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูภคิน  บุญประสม]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16021010041
นายวสันต์มากดี
011011111077010 
26021010043
นายวัชรชัยทองรอง
11111111111010010 
36021010044
นายวัชราวุฒิวงค์คำ
101111111199010 
46021010046
นายวิทยาไชยแสง
011111111199010 
56021010048
นายวีระพลสารทอง
11111111111010010 
66021010049
นายวุฒิพงษ์อรรคบุตร
11111111111010010 
76021010050
นายศรัณย์ยศประดา
11111111111010010 
86021010052
นายศรายุทธทองเนื้อ
11111111111010010 
96021010053
นายศราวุฒิปิ่นแก้ว
11111111111010010 
106021010054
นายศราวุธพลปัญญา
100001111166010 
116021010055
นายศิริธรรมจักษ์ทองปน
11111111111010010 
126021010056
นายสนธยาสายสุวรรณ์
110111111199010 
136021010058
นายสหรัฐบุญรอด
11111111111010010 
146021010059
นายสัญญลักษณ์อ่างมณี
11111111111010010 
156021010060
นายสิริโชคบริบูรณ์
111111111099010 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 92.67
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 92.67
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (92.67 + 92.67)/2 =ร้อยละ 92.67
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    15 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน