วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.23
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูภคิน  บุญประสม]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16021010041
นายวสันต์มากดี
111111111111111111112010020 
26021010043
นายวัชรชัยทองรอง
111111111111111111112010020 
36021010044
นายวัชราวุฒิวงค์คำ
11111111011111110011178520 
46021010046
นายวิทยาไชยแสง
11111111111111011110189020 
56021010048
นายวีระพลสารทอง
11111111111101111111199520 
66021010049
นายวุฒิพงษ์อรรคบุตร
10111111110111111111189020 
76021010050
นายศรัณย์ยศประดา
111111111111111111112010020 
86021010052
นายศรายุทธทองเนื้อ
111111111111111111112010020 
96021010053
นายศราวุฒิปิ่นแก้ว
111111111111111111112010020 
106021010054
นายศราวุธพลปัญญา
01100001111100111101126020 
116021010055
นายศิริธรรมจักษ์ทองปน
11111110101010111111168020 
126021010056
นายสนธยาสายสุวรรณ์
11111111111111111110199520 
136021010058
นายสหรัฐบุญรอด
11111111111111101101189020 
146021010059
นายสัญญลักษณ์อ่างมณี
111111111111111111112010020 
156021010060
นายสิริโชคบริบูรณ์
111111111111111111112010020 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 92.33
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 92.33
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (92.33 + 92.33)/2 =ร้อยละ 92.33
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    15 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน