วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.23
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูภคิน  บุญประสม]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
16021010041
นายวสันต์มากดี
x11111x11111111111111810018 
26021010043
นายวัชรชัยทองรอง
x11111x11111111111111810018 
36021010044
นายวัชราวุฒิวงค์คำ
x11101x1111111111111179418 
46021010046
นายวิทยาไชยแสง
x11111x1100111111110158318 
56021010048
นายวีระพลสารทอง
x11111x11111111111111810018 
66021010049
นายวุฒิพงษ์อรรคบุตร
x11011x1111111111111179418 
76021010050
นายศรัณย์ยศประดา
x11111x11111111111111810018 
86021010052
นายศรายุทธทองเนื้อ
x11110x1111111111111179418 
96021010053
นายศราวุฒิปิ่นแก้ว
x11111x11111111111111810018 
106021010054
นายศราวุธพลปัญญา
x11111x11111111111111810018 
116021010055
นายศิริธรรมจักษ์ทองปน
x11111x11111111111111810018 
126021010056
นายสนธยาสายสุวรรณ์
x11111x1111111111010168918 
136021010058
นายสหรัฐบุญรอด
x11111x11111111111111810018 
146021010059
นายสัญญลักษณ์อ่างมณี
x11111x11111111111111810018 
156021010060
นายสิริโชคบริบูรณ์
x11111x11111111111111810018 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 97.04
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 97.04
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (97.04 + 97.04)/2 =ร้อยละ 97.04
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    15 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน