วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.22
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูสำ  บุญเพิ่ม]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16021010021
นายนันธวัชพิลาแดง
x11111111111111xx1111710017 
26021010022
นายนิติภูมิผิวอ้วน
x10000000000100xx00021217!
36021010023
นายธีระโชคแพงทรัพย์
x00000001110001xx00042417!
46021010026
นายผดุงเกียรติเดชะคำภู
x11111111111110xx011158817 
56021010027
นายพรประสิทธิ์เค้ามูล
x00000000000000xx0101617!
66021010028
นายพันธ์มงคลพรดี
x11111111011111xx111169417 
76021010029
นายพิบูลลาภบุญ
x11111111111110xx011158817 
86021010030
นายพิภัชสุทธาคง
x11111110111111xx111169417 
96021010031
นายพีระศักดิ์มีหิริ
x11111111111111xx1111710017 
106021010032
นายภราดรทองคำ
x11111111111111xx011169417 
116021010035
นายยุทธนชัยขุมเงิน
x11111011111111xx011158817 
126021010036
นายรัฐภูมิบุญรักษ์
x00000000000000xx0101617!
136021010037
นายรุ่งอรุณพัดเย็น
x00000000000000xx0000-17 
146021010038
นายวงศกรนาดอน
x11111111111111xx011169417 
156021010039
นายธนธรณ์ทองเจริญ
x11111111111111xx011169417 
166021010040
นายวนัยสมตัว
x11111111111111xx011169417 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 67.28
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 71.76
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (67.28 + 71.76)/2 =ร้อยละ 69.52
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    1 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     4 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    11 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   1 คน
 :ได้แก่  1     6021010037 นายรุ่งอรุณ  พัดเย็น 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   4 คน
 :ได้แก่  1     6021010022 นายนิติภูมิ ผิวอ้วน
 2     6021010023 นายธีระโชค แพงทรัพย์
 3     6021010027 นายพรประสิทธิ์ เค้ามูล
 4     6021010036 นายรัฐภูมิ บุญรักษ์