วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.22
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูสำ  บุญเพิ่ม]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16021010021
นายนันธวัชพิลาแดง
1111111111111xx00x11158817 
26021010022
นายนิติภูมิผิวอ้วน
1001000100000xx00x0031817!
36021010023
นายธีระโชคแพงทรัพย์
1101000000000xx00x0031817!
46021010026
นายผดุงเกียรติเดชะคำภู
1111111111111xx00x11158817 
56021010027
นายพรประสิทธิ์เค้ามูล
1001000000000xx00x1142417!
66021010028
นายพันธ์มงคลพรดี
1111111111111xx00x11158817 
76021010029
นายพิบูลลาภบุญ
1011111011111xx00x11137617 
86021010030
นายพิภัชสุทธาคง
1111111111111xx00x11158817 
96021010031
นายพีระศักดิ์มีหิริ
1111011111110xx00x11137617 
106021010032
นายภราดรทองคำ
1011111001111xx00x11127117 
116021010035
นายยุทธนชัยขุมเงิน
1011111111111xx00x11148217 
126021010036
นายรัฐภูมิบุญรักษ์
1001111111111xx00x11137617 
136021010037
นายรุ่งอรุณพัดเย็น
1001000000000xx00x0021217!
146021010038
นายวงศกรนาดอน
1111111111111xx00x11158817 
156021010039
นายธนธรณ์ทองเจริญ
1011111101111xx00x11137617 
166021010040
นายวนัยสมตัว
1111111111111xx00x11158817 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 66.18
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 66.18
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (66.18 + 66.18)/2 =ร้อยละ 66.18
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     4 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    12 คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    2 วัน
  : ได้แก่วัน 
 จ3 ธ.ค. 2561 ระบุสาเหตุ........................................

 อ4 ธ.ค. 2561 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   4 คน
 :ได้แก่  1     6021010022 นายนิติภูมิ ผิวอ้วน
 2     6021010023 นายธีระโชค แพงทรัพย์
 3     6021010027 นายพรประสิทธิ์ เค้ามูล
 4     6021010037 นายรุ่งอรุณ พัดเย็น