วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.22
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูสำ  บุญเพิ่ม]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16021010021
นายนันธวัชพิลาแดง
100000000011010!
26021010022
นายนิติภูมิผิวอ้วน
00000000000-10 
36021010023
นายธีระโชคแพงทรัพย์
100000000011010!
46021010026
นายผดุงเกียรติเดชะคำภู
100000000011010!
56021010027
นายพรประสิทธิ์เค้ามูล
00000000000-10 
66021010028
นายพันธ์มงคลพรดี
100000000011010!
76021010029
นายพิบูลลาภบุญ
100000000011010!
86021010030
นายพิภัชสุทธาคง
100000000011010!
96021010031
นายพีระศักดิ์มีหิริ
100000000011010!
106021010032
นายภราดรทองคำ
100000000011010!
116021010035
นายยุทธนชัยขุมเงิน
100000000011010!
126021010036
นายรัฐภูมิบุญรักษ์
00000000000-10 
136021010037
นายรุ่งอรุณพัดเย็น
00000000000-10 
146021010038
นายวงศกรนาดอน
100000000011010!
156021010039
นายธนธรณ์ทองเจริญ
100000000011010!
166021010040
นายวนัยสมตัว
100000000011010!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 7.5
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 10
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (7.5 + 10)/2 =ร้อยละ 8.75
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    4 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     12 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    - คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    9 วัน
  : ได้แก่วัน 
 อ5 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ6 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ7 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ8 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 จ11 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ12 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ13 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ14 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ15 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   4 คน
 :ได้แก่  1     6021010022 นายนิติภูมิ  ผิวอ้วน
 2     6021010027 นายพรประสิทธิ์  เค้ามูล
 3     6021010036 นายรัฐภูมิ  บุญรักษ์
 4     6021010037 นายรุ่งอรุณ  พัดเย็น 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   12 คน
 :ได้แก่  1     6021010021 นายนันธวัช พิลาแดง
 2     6021010023 นายธีระโชค แพงทรัพย์
 3     6021010026 นายผดุงเกียรติ เดชะคำภู
 4     6021010028 นายพันธ์มงคล พรดี
 5     6021010029 นายพิบูล ลาภบุญ
 6     6021010030 นายพิภัช สุทธาคง
 7     6021010031 นายพีระศักดิ์ มีหิริ
 8     6021010032 นายภราดร ทองคำ
 9     6021010035 นายยุทธนชัย ขุมเงิน
 10     6021010038 นายวงศกร นาดอน
 11     6021010039 นายธนธรณ์ ทองเจริญ
 12     6021010040 นายวนัย สมตัว