วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.22
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูสำ  บุญเพิ่ม]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16021010021
นายนันธวัชพิลาแดง
111111111111111111112010020 
26021010022
นายนิติภูมิผิวอ้วน
00001011111111000111126020 
36021010023
นายธีระโชคแพงทรัพย์
01110111111111011111178520 
46021010026
นายผดุงเกียรติเดชะคำภู
111111111111111111112010020 
56021010027
นายพรประสิทธิ์เค้ามูล
000000000000000000000-20 
66021010028
นายพันธ์มงคลพรดี
111111111111111111112010020 
76021010029
นายพิบูลลาภบุญ
111111111111111111112010020 
86021010030
นายพิภัชสุทธาคง
111111111111111111112010020 
96021010031
นายพีระศักดิ์มีหิริ
111111111111111111112010020 
106021010032
นายภราดรทองคำ
11011111111111111111199520 
116021010035
นายยุทธนชัยขุมเงิน
11111111011111111111199520 
126021010036
นายรัฐภูมิบุญรักษ์
000000001000000000001520!
136021010037
นายรุ่งอรุณพัดเย็น
0000001100000000000021020!
146021010038
นายวงศกรนาดอน
111111111111111111112010020 
156021010039
นายธนธรณ์ทองเจริญ
111111111111111111112010020 
166021010040
นายวนัยสมตัว
111111111111111111112010020 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 78.13
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 83.33
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (78.13 + 83.33)/2 =ร้อยละ 80.73
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    1 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     2 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    13 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   1 คน
 :ได้แก่  1     6021010027 นายพรประสิทธิ์  เค้ามูล 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   2 คน
 :ได้แก่  1     6021010036 นายรัฐภูมิ บุญรักษ์
 2     6021010037 นายรุ่งอรุณ พัดเย็น