วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.22
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูสำ  บุญเพิ่ม]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
16021010021
นายนันธวัชพิลาแดง
x11111x1011111111111179418 
26021010022
นายนิติภูมิผิวอ้วน
x00000x00000010000001618!
36021010023
นายธีระโชคแพงทรัพย์
x11111x1011101010000116118 
46021010026
นายผดุงเกียรติเดชะคำภู
x11111x1011111111111179418 
56021010027
นายพรประสิทธิ์เค้ามูล
x00000x000111101010173918!
66021010028
นายพันธ์มงคลพรดี
x00101x0011111111111137218 
76021010029
นายพิบูลลาภบุญ
x11111x1011011111111168918 
86021010030
นายพิภัชสุทธาคง
x11111x1010111011111158318 
96021010031
นายพีระศักดิ์มีหิริ
x01111x1011111111111168918 
106021010032
นายภราดรทองคำ
x00011x0011111101111126718 
116021010035
นายยุทธนชัยขุมเงิน
x11111x1011111111111179418 
126021010036
นายรัฐภูมิบุญรักษ์
x00000x00000000000000-18 
136021010037
นายรุ่งอรุณพัดเย็น
x00000x000000110000021118!
146021010038
นายวงศกรนาดอน
x11111x1010111111111168918 
156021010039
นายธนธรณ์ทองเจริญ
x11111x1011101101111158318 
166021010040
นายวนัยสมตัว
x11111x1011111101111168918 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 66.32
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 70.74
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (66.32 + 70.74)/2 =ร้อยละ 68.53
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    1 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     3 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    12 คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    1 วัน
  : ได้แก่วัน 
 ฤ25 ต.ค. 2561 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   1 คน
 :ได้แก่  1     6021010036 นายรัฐภูมิ  บุญรักษ์ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   3 คน
 :ได้แก่  1     6021010022 นายนิติภูมิ ผิวอ้วน
 2     6021010027 นายพรประสิทธิ์ เค้ามูล
 3     6021010037 นายรุ่งอรุณ พัดเย็น