วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูสำ  บุญเพิ่ม]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16021010001
นายกตัญญูจำปา
x00000000010010xx00021217!
26021010002
นายกัมปนาจโพราศรี
x00000000000010xx0001617!
36021010003
นายจักรกฤษณ์ภูแสน
x00000000000010xx0001617!
46021010004
นายจาตุรงค์เพ็งกลาง
x11111111111111xx1111710017 
56021010005
นายจีรวัฒน์ฉัตรสุวรรณ
x00000000000010xx0001617!
66021010006
นายชิษณุพงศ์ไชยโกฏิ
x11111111111111xx1111710017 
76021010008
นายณัฐพงศ์บาริศรี
x00000000000010xx0001617!
86021010014
นายธนากรสุพรรณ
x11011011111110xx011137617 
96021010015
นายธนากรแสนลา
x11011011111111xx011148217 
106021010016
นายธันวาแดนดี
x11011010000111xx00084717!
116021010017
นายธีรวัฒน์เต่าทอง
x11111111111111xx1111710017 
126021010018
นายนวพลคำศรี
x00000000000010xx0001617!
136021010019
นายนันทวัฒน์ดวงคำ
x11111011111111xx111169417 
146021010020
นายนันธวัชจันทนากุล
x11111111111111xx011169417 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 52.52
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 52.52
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (52.52 + 52.52)/2 =ร้อยละ 52.52
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     7 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    7 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   7 คน
 :ได้แก่  1     6021010001 นายกตัญญู จำปา
 2     6021010002 นายกัมปนาจ โพราศรี
 3     6021010003 นายจักรกฤษณ์ ภูแสน
 4     6021010005 นายจีรวัฒน์ ฉัตรสุวรรณ
 5     6021010008 นายณัฐพงศ์ บาริศรี
 6     6021010016 นายธันวา แดนดี
 7     6021010018 นายนวพล คำศรี