วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูสำ  บุญเพิ่ม]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16021010001
นายกตัญญูจำปา
1000000000000xx00x001617!
26021010002
นายกัมปนาจโพราศรี
1000000000000xx00x001617!
36021010003
นายจักรกฤษณ์ภูแสน
1000000000000xx00x001617!
46021010004
นายจาตุรงค์เพ็งกลาง
1111111110111xx00x01137617 
56021010005
นายจีรวัฒน์ฉัตรสุวรรณ
1110100110111xx00x0095317 
66021010006
นายชิษณุพงศ์ไชยโกฏิ
1111101100101xx00x01105917 
76021010008
นายณัฐพงศ์บาริศรี
0000000000001xx00x001617!
86021010014
นายธนากรสุพรรณ
1010010010101xx00x0174117!
96021010015
นายธนากรแสนลา
1000111010011xx00x0184717!
106021010016
นายธันวาแดนดี
1111011000001xx00x0184717!
116021010017
นายธีรวัฒน์เต่าทอง
1011110110110xx00x01105917 
126021010018
นายนวพลคำศรี
1000000010110xx00x0042417!
136021010019
นายนันทวัฒน์ดวงคำ
1111111110111xx00x01137617 
146021010020
นายนันธวัชจันทนากุล
1111111110111xx00x01137617 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 41.6
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 41.6
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (41.6 + 41.6)/2 =ร้อยละ 41.6
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     11 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    3 คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    4 วัน
  : ได้แก่วัน 
 ศ23 พ.ย. 2561 ระบุสาเหตุ........................................

 จ3 ธ.ค. 2561 ระบุสาเหตุ........................................

 อ4 ธ.ค. 2561 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ6 ธ.ค. 2561 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   8 คน
 :ได้แก่  1     6021010001 นายกตัญญู จำปา
 2     6021010002 นายกัมปนาจ โพราศรี
 3     6021010003 นายจักรกฤษณ์ ภูแสน
 4     6021010008 นายณัฐพงศ์ บาริศรี
 5     6021010014 นายธนากร สุพรรณ
 6     6021010015 นายธนากร แสนลา
 7     6021010016 นายธันวา แดนดี
 8     6021010018 นายนวพล คำศรี