วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูสำ  บุญเพิ่ม]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16021010001
นายกตัญญูจำปา
00000000000-10 
26021010002
นายกัมปนาจโพราศรี
00000000000-10 
36021010003
นายจักรกฤษณ์ภูแสน
00000000000-10 
46021010004
นายจาตุรงค์เพ็งกลาง
100000000011010!
56021010005
นายจีรวัฒน์ฉัตรสุวรรณ
100000000011010!
66021010006
นายชิษณุพงศ์ไชยโกฏิ
100000000011010!
76021010008
นายณัฐพงศ์บาริศรี
00000000000-10 
86021010014
นายธนากรสุพรรณ
100000000011010!
96021010015
นายธนากรแสนลา
100000000011010!
106021010016
นายธันวาแดนดี
100000000011010!
116021010017
นายธีรวัฒน์เต่าทอง
100000000011010!
126021010018
นายนวพลคำศรี
00000000000-10 
136021010019
นายนันทวัฒน์ดวงคำ
00000000000-10 
146021010020
นายนันธวัชจันทนากุล
100000000011010!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 5.71
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 10
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (5.71 + 10)/2 =ร้อยละ 7.86
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    6 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     8 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    - คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    9 วัน
  : ได้แก่วัน 
 อ5 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ6 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ7 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ8 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 จ11 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ12 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ13 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ14 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ15 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   6 คน
 :ได้แก่  1     6021010001 นายกตัญญู  จำปา
 2     6021010002 นายกัมปนาจ  โพราศรี
 3     6021010003 นายจักรกฤษณ์  ภูแสน
 4     6021010008 นายณัฐพงศ์  บาริศรี
 5     6021010018 นายนวพล  คำศรี
 6     6021010019 นายนันทวัฒน์  ดวงคำ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   8 คน
 :ได้แก่  1     6021010004 นายจาตุรงค์ เพ็งกลาง
 2     6021010005 นายจีรวัฒน์ ฉัตรสุวรรณ
 3     6021010006 นายชิษณุพงศ์ ไชยโกฏิ
 4     6021010014 นายธนากร สุพรรณ
 5     6021010015 นายธนากร แสนลา
 6     6021010016 นายธันวา แดนดี
 7     6021010017 นายธีรวัฒน์ เต่าทอง
 8     6021010020 นายนันธวัช จันทนากุล