วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูสำ  บุญเพิ่ม]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16021010001
นายกตัญญูจำปา
000000000000000000000-20 
26021010002
นายกัมปนาจโพราศรี
000000000000000000000-20 
36021010003
นายจักรกฤษณ์ภูแสน
000000000000000000000-20 
46021010004
นายจาตุรงค์เพ็งกลาง
111111111111111111112010020 
56021010005
นายจีรวัฒน์ฉัตรสุวรรณ
11000011110111111111157520 
66021010006
นายชิษณุพงศ์ไชยโกฏิ
11111111011111111111199520 
76021010008
นายณัฐพงศ์บาริศรี
000000000000000000000-20 
86021010014
นายธนากรสุพรรณ
11100011101000111111136520 
96021010015
นายธนากรแสนลา
11111011110110111111178520 
106021010016
นายธันวาแดนดี
11000111110010011111136520 
116021010017
นายธีรวัฒน์เต่าทอง
111111111111111111112010020 
126021010018
นายนวพลคำศรี
1101111000000001100084020!
136021010019
นายนันทวัฒน์ดวงคำ
111111111111111111112010020 
146021010020
นายนันธวัชจันทนากุล
111111111111111111112010020 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 58.93
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 82.5
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (58.93 + 82.5)/2 =ร้อยละ 70.72
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    4 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     1 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    9 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   4 คน
 :ได้แก่  1     6021010001 นายกตัญญู  จำปา
 2     6021010002 นายกัมปนาจ  โพราศรี
 3     6021010003 นายจักรกฤษณ์  ภูแสน
 4     6021010008 นายณัฐพงศ์  บาริศรี 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   1 คน
 :ได้แก่  1     6021010018 นายนวพล คำศรี