วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูสำ  บุญเพิ่ม]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
16021010001
นายกตัญญูจำปา
x00000x00000000000000-18 
26021010002
นายกัมปนาจโพราศรี
x00000x00000000000000-18 
36021010003
นายจักรกฤษณ์ภูแสน
x00110x000000000001031718!
46021010004
นายจาตุรงค์เพ็งกลาง
x11111x11111111111111810018 
56021010005
นายจีรวัฒน์ฉัตรสุวรรณ
x00100x000000001010031718!
66021010006
นายชิษณุพงศ์ไชยโกฏิ
x10111x1111111111111179418 
76021010008
นายณัฐพงศ์บาริศรี
x11111x1111111111110179418 
86021010014
นายธนากรสุพรรณ
x11111x0111111111110168918 
96021010015
นายธนากรแสนลา
x11111x1111111100110158318 
106021010016
นายธันวาแดนดี
x11111x1111110001001137218 
116021010017
นายธีรวัฒน์เต่าทอง
x11111x1111101101111168918 
126021010018
นายนวพลคำศรี
x00000x10000000000001618!
136021010019
นายนันทวัฒน์ดวงคำ
x11111x1111111101111179418 
146021010020
นายนันธวัชจันทนากุล
x11111x1111111011111179418 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 60.71
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 70.83
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (60.71 + 70.83)/2 =ร้อยละ 65.77
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    2 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     3 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    9 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   2 คน
 :ได้แก่  1     6021010001 นายกตัญญู  จำปา
 2     6021010002 นายกัมปนาจ  โพราศรี 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   3 คน
 :ได้แก่  1     6021010003 นายจักรกฤษณ์ ภูแสน
 2     6021010005 นายจีรวัฒน์ ฉัตรสุวรรณ
 3     6021010018 นายนวพล คำศรี