วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.32
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูปิยะรัตน์  ยุทธศักดิ์วงศ์]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
15922040030
นางสาวรุ่งทิพย์สุนทร
xddddddddddddddxxddd8.55017 
25922040031
นางสาวรุ่งระวีผลาเลิศ
xddddddddddddddxxddd8.55017 
35922040032
นางสาววารุณีหาญชนะ
xddddddddddddddxxddd8.55017 
45922040033
นางสาววาสนาบุตรดี
xd11d11ddddd1d1xxd1112.57417 
55922040034
นางสาววิจิตราผลขาว
x1d1d1d11d11d1dxx1d113.57917 
65922040035
นางสาววิภาพรทรัพย์ศิริ
xddddddddddddddxxddd8.55017 
75922040036
นางสาววิภารัตน์คำข่อง
x11111d11111111xx11116.59717 
85922040037
นางสาวศศิธรวงศ์คูณ
xd11d11ddddd1d1xxd1112.57417 
95922040038
นางสาวศิรภัสสรสมานมิตร
x11111d11d1ddddxxdd1137617 
105922040039
นางสาวศิริญญาทองเหลือ
xddddddddddddddxxddd8.55017 
115922040041
นางสาวไข่มุกแสงส่อง
xddddddddddddddxxddd8.55017 
125922040042
นางสาวสัจจพรสัตะยากุล
x111d1d11111111xx111169417 
135922040043
นางสาวสิริลักษณ์จำนงใจ
xdddd11ddddd1ddxxddd105917 
145922040044
นางสาวสุทธิดาจันทร
xddddddddddddddxxddd8.55017 
155922040045
นางสาวสุนันทาสุโพภาค
x1d1ddd1d111111xxd11148217 
165922040046
นางสาวสุนิษาแสนทวีสุข
xddddddddddddddxxddd8.55017 
175922040047
นางสาวสุภาวดีธรรมคำ
x11111111111d11xxd11169417 
185922040048
นางสาวสุรภาสำเภา
xd11dd1ddddd1d1xxd11127117 
195922040049
นายอภิวัฒน์มูลใหญ่
x111dddddddddd1xxd1d116517 
205922040050
นางสาวอาทิตยาสุขใส
x1111dd11111111xx11d15.59117 
215922040051
นางสาวอุษามณีแก้วเขียว
xdddddddddd1dddxxddd95317 
225922040054
นางสาวดารัตน์ประดา
xddddddddddddddxxddd8.55017 
235922040055
นางสาวชลธิชาเขาสีเมฆ
x11111d11111111xxd11169417 
245922040056
นางสาวพรสุดาลือชา
xddddddddddddddxxddd8.55017 
255922040057
นางสาวอธิภาวดีพิริยะตระกูล
xddddddddddddddxxddd8.55017 
265922040058
นางสาวธีริศราเมศรี
xddddddddddddddxxddd8.55017 
275922040059
นางสาววิชญาดาท่อชู
x11111d1111111dxx111169417 
285922040060
นายณัชพลศรีชมพล
xddddddddddddddxxddd8.55017 
295922040064
นางสาวศิวาพรโพธิ์อุดม
xddddddddddddddxxddd8.55017 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 65.42
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 65.42
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (65.42 + 65.42)/2 =ร้อยละ 65.42
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     16 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    13 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน