วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.32
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูปิยะรัตน์  ยุทธศักดิ์วงศ์]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
15922040030
นางสาวรุ่งทิพย์สุนทร
dddddddddddddxxddxdd8.55017 
25922040031
นางสาวรุ่งระวีผลาเลิศ
dddddddddddddxxddxdd8.55017 
35922040032
นางสาววารุณีหาญชนะ
ddddd1dddddddxxddx11105917 
45922040033
นางสาววาสนาบุตรดี
1111d1d111111xxddx1d14.58517 
55922040034
นางสาววิจิตราผลขาว
1d1111dddddddxxddxd111.56817 
65922040035
นางสาววิภาพรทรัพย์ศิริ
ddddd1dddddddxxddxdd95317 
75922040036
นางสาววิภารัตน์คำข่อง
1111111111111xx11x111710017 
85922040037
นางสาวศศิธรวงศ์คูณ
11d1d1dddd1d1xxddx1d127117 
95922040038
นางสาวศิรภัสสรสมานมิตร
11ddd1d1dd1d1xxd1x11137617 
105922040039
นางสาวศิริญญาทองเหลือ
ddddddddddd0dxxddxdd84717!
115922040041
นางสาวไข่มุกแสงส่อง
dddddddddddddxxddx119.55617 
125922040042
นางสาวสัจจพรสัตะยากุล
11111111111ddxx11x11169417 
135922040043
นางสาวสิริลักษณ์จำนงใจ
d1ddd1dddd1ddxxddxdd105917 
145922040044
นางสาวสุทธิดาจันทร
dddddddddddddxxddxdd8.55017 
155922040045
นางสาวสุนันทาสุโพภาค
1111dddd1d111xxd1x11148217 
165922040046
นางสาวสุนิษาแสนทวีสุข
dddddddddddddxxddxdd8.55017 
175922040047
นางสาวสุภาวดีธรรมคำ
11111111d1111xx11x1d169417 
185922040048
นางสาวสุรภาสำเภา
d11dd11d111d1xxddx1d137617 
195922040049
นายอภิวัฒน์มูลใหญ่
d1111111d11d1xxddxd1148217 
205922040050
นางสาวอาทิตยาสุขใส
1111111d1d111xx11x11169417 
215922040051
นางสาวอุษามณีแก้วเขียว
dddddddddddddxxddxdd8.55017 
225922040054
นางสาวดารัตน์ประดา
dddddddddddddxxddxdd8.55017 
235922040055
นางสาวชลธิชาเขาสีเมฆ
111111111d111xx11x1116.59717 
245922040056
นางสาวพรสุดาลือชา
dddddddddddddxxddxdd8.55017 
255922040057
นางสาวอธิภาวดีพิริยะตระกูล
dddddddddddddxxddxdd8.55017 
265922040058
นางสาวธีริศราเมศรี
ddddddddd11d1xxddx1d10.56217 
275922040059
นางสาววิชญาดาท่อชู
1111111111111xx11x111710017 
285922040060
นายณัชพลศรีชมพล
dddddddddddddxxddxdd8.55017 
295922040064
นางสาวศิวาพรโพธิ์อุดม
dddd1d11dddd1xxddxdd10.56217 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 67.85
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 67.85
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (67.85 + 67.85)/2 =ร้อยละ 67.85
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     14 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    15 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   1 คน
 :ได้แก่  1     5922040039 นางสาวศิริญญา ทองเหลือ