วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.32
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูปิยะรัตน์  ยุทธศักดิ์วงศ์]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
15922040030
นางสาวรุ่งทิพย์สุนทร
11111111111010010 
25922040031
นางสาวรุ่งระวีผลาเลิศ
dddddddddd55010 
35922040032
นางสาววารุณีหาญชนะ
11111111111010010 
45922040033
นางสาววาสนาบุตรดี
11111111111010010 
55922040034
นางสาววิจิตราผลขาว
11111111111010010 
65922040035
นางสาววิภาพรทรัพย์ศิริ
11111111111010010 
75922040036
นางสาววิภารัตน์คำข่อง
11111111111010010 
85922040037
นางสาวศศิธรวงศ์คูณ
11111111111010010 
95922040038
นางสาวศิรภัสสรสมานมิตร
11111111111010010 
105922040039
นางสาวศิริญญาทองเหลือ
11111111111010010 
115922040041
นางสาวไข่มุกแสงส่อง
11111111111010010 
125922040042
นางสาวสัจจพรสัตะยากุล
11111111111010010 
135922040043
นางสาวสิริลักษณ์จำนงใจ
11111111111010010 
145922040044
นางสาวสุทธิดาจันทร
11111111111010010 
155922040045
นางสาวสุนันทาสุโพภาค
11111111111010010 
165922040046
นางสาวสุนิษาแสนทวีสุข
11111111111010010 
175922040047
นางสาวสุภาวดีธรรมคำ
11111111111010010 
185922040048
นางสาวสุรภาสำเภา
11111111111010010 
195922040049
นายอภิวัฒน์มูลใหญ่
11111111111010010 
205922040050
นางสาวอาทิตยาสุขใส
11111111111010010 
215922040051
นางสาวอุษามณีแก้วเขียว
11111111111010010 
225922040054
นางสาวดารัตน์ประดา
11111111111010010 
235922040055
นางสาวชลธิชาเขาสีเมฆ
11111111111010010 
245922040056
นางสาวพรสุดาลือชา
11111111111010010 
255922040057
นางสาวอธิภาวดีพิริยะตระกูล
11111111111010010 
265922040058
นางสาวธีริศราเมศรี
11111111111010010 
275922040059
นางสาววิชญาดาท่อชู
11111111111010010 
285922040060
นายณัชพลศรีชมพล
11111111111010010 
295922040064
นางสาวศิวาพรโพธิ์อุดม
11111111111010010 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 98.28
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 98.28
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (98.28 + 98.28)/2 =ร้อยละ 98.28
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     1 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    28 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน