วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.32
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูปิยะรัตน์  ยุทธศักดิ์วงศ์]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
15922040030
นางสาวรุ่งทิพย์สุนทร
ddddd11dddddd111111114.57320 
25922040031
นางสาวรุ่งระวีผลาเลิศ
dddddddddddddddddddd105020 
35922040032
นางสาววารุณีหาญชนะ
ddddddddddddd111111113.56820 
45922040033
นางสาววาสนาบุตรดี
111dd11d1d11d111111117.58820 
55922040034
นางสาววิจิตราผลขาว
111111111ddd1111111118.59320 
65922040035
นางสาววิภาพรทรัพย์ศิริ
ddddddddddddd111111113.56820 
75922040036
นางสาววิภารัตน์คำข่อง
111111111111111111112010020 
85922040037
นางสาวศศิธรวงศ์คูณ
111dd11d1dd1d1111111178520 
95922040038
นางสาวศิรภัสสรสมานมิตร
111d11ddd1ddd111111116.58320 
105922040039
นางสาวศิริญญาทองเหลือ
ddddddddddddd111111113.56820 
115922040041
นางสาวไข่มุกแสงส่อง
ddddddddddddd111111113.56820 
125922040042
นางสาวสัจจพรสัตะยากุล
111111111111111111112010020 
135922040043
นางสาวสิริลักษณ์จำนงใจ
ddddddddddddd111111113.56820 
145922040044
นางสาวสุทธิดาจันทร
ddddddddddddd111111113.56820 
155922040045
นางสาวสุนันทาสุโพภาค
d111111111d1d111111118.59320 
165922040046
นางสาวสุนิษาแสนทวีสุข
ddddddddddddd111111113.56820 
175922040047
นางสาวสุภาวดีธรรมคำ
111111111d111111111119.59820 
185922040048
นางสาวสุรภาสำเภา
111dd1dd1d11d1111111178520 
195922040049
นายอภิวัฒน์มูลใหญ่
11d1d1d1d1ddd111111116.58320 
205922040050
นางสาวอาทิตยาสุขใส
111111111111111111112010020 
215922040051
นางสาวอุษามณีแก้วเขียว
ddddddddddddd111111113.56820 
225922040054
นางสาวดารัตน์ประดา
ddddddddddddd111111113.56820 
235922040055
นางสาวชลธิชาเขาสีเมฆ
111111111111111111112010020 
245922040056
นางสาวพรสุดาลือชา
ddddddddddddd111111113.56820 
255922040057
นางสาวอธิภาวดีพิริยะตระกูล
ddddddddddddd111111113.56820 
265922040058
นางสาวธีริศราเมศรี
ddddddddddddd111111113.56820 
275922040059
นางสาววิชญาดาท่อชู
111111111111111111112010020 
285922040060
นายณัชพลศรีชมพล
ddddddddddddd111111113.56820 
295922040064
นางสาวศิวาพรโพธิ์อุดม
ddddddddddddd111111113.56820 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 78.36
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 78.36
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (78.36 + 78.36)/2 =ร้อยละ 78.36
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     1 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    28 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน