วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.32
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูปิยะรัตน์  ยุทธศักดิ์วงศ์]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
15922040030
นางสาวรุ่งทิพย์สุนทร
x1d1d1xd111d111ddddd13.57518 
25922040031
นางสาวรุ่งระวีผลาเลิศ
x10dd0x000000000000d2.51418!
35922040032
นางสาววารุณีหาญชนะ
xddd11x111d1111dd1dd147818 
45922040033
นางสาววาสนาบุตรดี
xd11ddx1d1d1dd1ddddd126718 
55922040034
นางสาววิจิตราผลขาว
x1d111x111111111111117.59718 
65922040035
นางสาววิภาพรทรัพย์ศิริ
xddd11xd1101d11dd1dd12.56918 
75922040036
นางสาววิภารัตน์คำข่อง
x11111x11111111111111810018 
85922040037
นางสาวศศิธรวงศ์คูณ
x111ddx1d1ddddd0dddd116118 
95922040038
นางสาวศิรภัสสรสมานมิตร
x1dd11x1111111111d1116.59218 
105922040039
นางสาวศิริญญาทองเหลือ
xdddddxdd1111d1ddddd11.56418 
115922040041
นางสาวไข่มุกแสงส่อง
xdddddxdddddddd1dddd9.55318 
125922040042
นางสาวสัจจพรสัตะยากุล
xdddd1x1111111111111168918 
135922040043
นางสาวสิริลักษณ์จำนงใจ
x111ddxdd1d1dd10dddd11.56418 
145922040044
นางสาวสุทธิดาจันทร
xd1dddxddddd1d10dddd105618 
155922040045
นางสาวสุนันทาสุโพภาค
x11dd1x1111111111dd1168918 
165922040046
นางสาวสุนิษาแสนทวีสุข
x1dd1dxdddddddd0dddd9.55318 
175922040047
นางสาวสุภาวดีธรรมคำ
x11d11x1111111111d11179418 
185922040048
นางสาวสุรภาสำเภา
x111ddx1d111dd1ddddd137218 
195922040049
นายอภิวัฒน์มูลใหญ่
xdddddxdddddddd1dddd9.55318 
205922040050
นางสาวอาทิตยาสุขใส
x11d11xd1dd11d11111115.58618 
215922040051
นางสาวอุษามณีแก้วเขียว
xdd1ddxdddddddd0000073918!
225922040054
นางสาวดารัตน์ประดา
x1d0ddxddddddddddddd95018 
235922040055
นางสาวชลธิชาเขาสีเมฆ
x111d1x1dd11ddd1d11114.58118 
245922040056
นางสาวพรสุดาลือชา
xdddddxddddddddddddd95018 
255922040057
นางสาวอธิภาวดีพิริยะตระกูล
x1ddddxddddddddddddd9.55318 
265922040058
นางสาวธีริศราเมศรี
x1d0ddxddddddddddddd95018 
275922040059
นางสาววิชญาดาท่อชู
x11111x111111d11111117.59718 
285922040060
นายณัชพลศรีชมพล
xdddddxddddddddddddd95018 
295922040064
นางสาวศิวาพรโพธิ์อุดม
xdddddxddddddddddddd95018 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 67.05
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 67.05
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (67.05 + 67.05)/2 =ร้อยละ 67.05
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     12 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    17 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   2 คน
 :ได้แก่  1     5922040031 นางสาวรุ่งระวี ผลาเลิศ
 2     5922040051 นางสาวอุษามณี แก้วเขียว