วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.31
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูณัฐพล  เทพมา]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
15922040001
นางสาวกาญจนาพรขันแก้ว
1111111111011xx11x11169417 
25922040002
นางสาวกุสุมาประดา
0000011110111xx11x10105917 
35922040005
นางสาวจิตราภาโพสุวรรณ
1111111111111xx11x111710017 
45922040007
นางสาวชบาไพรมนัยนิล
0011011110101xx01x10105917 
55922040009
นางสาวฐิติพรทวีสุข
0111011100101xx01x10105917 
65922040011
นางสาวธิดาพรรณสีหานาท
0111010100101xx01x1095317 
75922040012
นางสาวปนัดดาตาทอง
0011011100101xx01x1095317 
85922040016
นางสาวปานชีวาพูลทอง
1111111111111xx11x111710017 
95922040017
นางสาวปิยธิดาแสนลา
1111111111111xx11x111710017 
105922040018
นางสาวพนิดานาคูณ
0000010000011xx01x1052917!
115922040019
นางสาวพรชิตารอสูงเนิน
1000010000111xx01x1074117!
125922040020
นางสาวพัชรินทร์สืบผล
1111110011001xx11x11137617 
135922040022
นายพิษณุทองเมือง
0000010000111xx11x1074117!
145922040024
นางสาวมาริสาแสนทวีสุข
1111111111111xx11x10169417 
155922040026
นางสาวรัชนกสุขผล
0011010100001xx01x1074117!
165922040027
นางสาวรัตติกาพูลทอง
1111111111111xx11x111710017 
175922040028
นางสาวรัตนภรณ์แสนทวีสุข
0011010100101xx01x1084717!
185922040029
นางสาวราตรีไชยโกฎิ
1111111111111xx11x111710017 
195922040062
นางสาวน้ำฝนพุฒทอง
1000010000101xx01x1063517!
205922040063
นางสาวธนาวดีแก้ววรรณา
1000010000001xx01x1052917!
215922040066
นางสาววิชุดาแสนทวีสุข
1111111111111xx11x10169417 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 66.95
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 66.95
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (66.95 + 66.95)/2 =ร้อยละ 66.95
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     12 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    9 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   7 คน
 :ได้แก่  1     5922040018 นางสาวพนิดา นาคูณ
 2     5922040019 นางสาวพรชิตา รอสูงเนิน
 3     5922040022 นายพิษณุ ทองเมือง
 4     5922040026 นางสาวรัชนก สุขผล
 5     5922040028 นางสาวรัตนภรณ์ แสนทวีสุข
 6     5922040062 นางสาวน้ำฝน พุฒทอง
 7     5922040063 นางสาวธนาวดี แก้ววรรณา