วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.31
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูณัฐพล  เทพมา]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
15922040001
นางสาวกาญจนาพรขันแก้ว
111111110088010 
25922040002
นางสาวกุสุมาประดา
111111110088010 
35922040005
นางสาวจิตราภาโพสุวรรณ
111111110088010 
45922040007
นางสาวชบาไพรมนัยนิล
111111110088010 
55922040009
นางสาวฐิติพรทวีสุข
111111110088010 
65922040011
นางสาวธิดาพรรณสีหานาท
111111110088010 
75922040012
นางสาวปนัดดาตาทอง
111111110088010 
85922040016
นางสาวปานชีวาพูลทอง
111111110088010 
95922040017
นางสาวปิยธิดาแสนลา
111111110088010 
105922040018
นางสาวพนิดานาคูณ
111111110088010 
115922040019
นางสาวพรชิตารอสูงเนิน
111111110088010 
125922040020
นางสาวพัชรินทร์สืบผล
111111110088010 
135922040022
นายพิษณุทองเมือง
111111110088010 
145922040024
นางสาวมาริสาแสนทวีสุข
111111110088010 
155922040026
นางสาวรัชนกสุขผล
111111110088010 
165922040027
นางสาวรัตติกาพูลทอง
111111110088010 
175922040028
นางสาวรัตนภรณ์แสนทวีสุข
111111110088010 
185922040029
นางสาวราตรีไชยโกฎิ
111111110088010 
195922040062
นางสาวน้ำฝนพุฒทอง
111111110088010 
205922040063
นางสาวธนาวดีแก้ววรรณา
111111110088010 
215922040066
นางสาววิชุดาแสนทวีสุข
111111110088010 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 80
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 80
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (80 + 80)/2 =ร้อยละ 80
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    21 คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    2 วัน
  : ได้แก่วัน 
 ฤ14 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ15 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน