วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.31
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูณัฐพล  เทพมา]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
15922040001
นางสาวกาญจนาพรขันแก้ว
11111110111111111111199520 
25922040002
นางสาวกุสุมาประดา
11111111011111111111199520 
35922040005
นางสาวจิตราภาโพสุวรรณ
11111111101111111111199520 
45922040007
นางสาวชบาไพรมนัยนิล
11111111110111111111199520 
55922040009
นางสาวฐิติพรทวีสุข
11111111111011111111199520 
65922040011
นางสาวธิดาพรรณสีหานาท
11111111111011111111199520 
75922040012
นางสาวปนัดดาตาทอง
11111111111101111111199520 
85922040016
นางสาวปานชีวาพูลทอง
11111011111111111111199520 
95922040017
นางสาวปิยธิดาแสนลา
11111011111110111111189020 
105922040018
นางสาวพนิดานาคูณ
01111111111110111111189020 
115922040019
นางสาวพรชิตารอสูงเนิน
01111111111111011111189020 
125922040020
นางสาวพัชรินทร์สืบผล
11111111111111100111189020 
135922040022
นายพิษณุทองเมือง
01111111111111110111189020 
145922040024
นางสาวมาริสาแสนทวีสุข
111111111111111111112010020 
155922040026
นางสาวรัชนกสุขผล
01111111111111111111199520 
165922040027
นางสาวรัตติกาพูลทอง
11111111111111110111199520 
175922040028
นางสาวรัตนภรณ์แสนทวีสุข
01111111111111111111199520 
185922040029
นางสาวราตรีไชยโกฎิ
11111111111111111011199520 
195922040062
นางสาวน้ำฝนพุฒทอง
01111111111111111011189020 
205922040063
นางสาวธนาวดีแก้ววรรณา
01111111111111111011189020 
215922040066
นางสาววิชุดาแสนทวีสุข
11111111111111111011199520 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 93.57
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 93.57
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (93.57 + 93.57)/2 =ร้อยละ 93.57
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    21 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน