วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.31
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูณัฐพล  เทพมา]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
15922040001
นางสาวกาญจนาพรขันแก้ว
x11111x11111111111111810018 
25922040002
นางสาวกุสุมาประดา
x11111x11111111111111810018 
35922040005
นางสาวจิตราภาโพสุวรรณ
x11111x11111111111111810018 
45922040007
นางสาวชบาไพรมนัยนิล
x11111x11111111111111810018 
55922040009
นางสาวฐิติพรทวีสุข
x11111x1111d1111111117.59718 
65922040011
นางสาวธิดาพรรณสีหานาท
x11111x11111111111111810018 
75922040012
นางสาวปนัดดาตาทอง
x11111x11111111111111810018 
85922040016
นางสาวปานชีวาพูลทอง
x11111x11111111111111810018 
95922040017
นางสาวปิยธิดาแสนลา
x11111x11111111111111810018 
105922040018
นางสาวพนิดานาคูณ
x11111x1111011110111168918 
115922040019
นางสาวพรชิตารอสูงเนิน
x11111x1111011110111168918 
125922040020
นางสาวพัชรินทร์สืบผล
x11111x11111111111111810018 
135922040022
นายพิษณุทองเมือง
x11111x1111111110111179418 
145922040024
นางสาวมาริสาแสนทวีสุข
x11111x11d111111111117.59718 
155922040026
นางสาวรัชนกสุขผล
x11111x1111011111111179418 
165922040027
นางสาวรัตติกาพูลทอง
x11111x11111111111111810018 
175922040028
นางสาวรัตนภรณ์แสนทวีสุข
x11111x11111111111111810018 
185922040029
นางสาวราตรีไชยโกฎิ
x11111x11111111111111810018 
195922040062
นางสาวน้ำฝนพุฒทอง
x11111x11111111111111810018 
205922040063
นางสาวธนาวดีแก้ววรรณา
x11111x1111111111101179418 
215922040066
นางสาววิชุดาแสนทวีสุข
x11111x11111111111111810018 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 97.88
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 97.88
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (97.88 + 97.88)/2 =ร้อยละ 97.88
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    21 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน