วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.32
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูกรรณิการ์  ครองยุติ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
15922010034
นางสาวรัชนีดวงคำ
x11110101101111xx010127117 
25922010035
นางสาวรุ่งฤดีทองทับ
x11111111111111xx1111710017 
35922010036
นางสาววรมนยิ่งยง
x11111111111111xx1111710017 
45922010037
นางสาววรรณพรหงษามารถ
x11111011111110xx110148217 
55922010039
นางสาววาสนาเครือสิงห์
x11111111111111xx1111710017 
65922010040
นางสาววิยดาจันทร์พันธ์
x11111011111110xx111158817 
75922010043
นางสาวศศิธรคำแฝง
x11111110111010xx111148217 
85922010045
นางสาวศิริวรรณพุ่มจันทร์
x10011111111111xx111158817 
95922010046
นางสาวสาวิตรีสายแวว
x10111111111011xx011148217 
105922010049
นางสาวสุภัชชาศรีสุรัตน์
x11111110111111xx011158817 
115922010050
นางสาวสุมินตราฉัตรสุวรรณ
x11111111111110xx111169417 
125922010052
นางสาวอรพรรณเค้าทอง
x11111000111110xx010116517 
135922010054
นางสาวอรอนงค์สารสุข
x10011100110110xx01095317 
145922010057
นางสาวอังสุมาลีสว่างอารมณ์
x11110111100010xx010105917 
155922010058
นางสาวอารียาพาสุข
x10110100101010xx01084717!
165922010059
นางสาวเบญจพรทาคำห่อ
x10110100101010xx111105917 
175922010061
นางสาวปณิตาชะภูธร
x11111111111110xx111169417 
185922010062
นางสาวเนียนนิภาไชยโกษ
x11111111111111xx1111710017 
195922010063
นางสาวอลิชาปรองดอง
x11110011110111xx010127117 
205922010064
นางสาวอธิกาบัวใหญ่
x11110101111110xx110137617 
215922010065
นางสาวปนัดดาผลดำ
x11110111101010xx011127117 
225922010066
นางสาวพิสมัยพุ่มจันทร์
x11010111111010xx110127117 
235922010067
นางสาวดาริกาพูลสาร
x11111111111111xx110169417 
245922010069
นางสาวอภิชญาพันธ์น้อย
x11111111111110xx010148217 
255922010075
นางสาวกาญจนาสายสมบัติ
x00010010100000xx01042417!
265922010077
นางสาวกาญจนาภรณ์มั่นจิตร
x00010100100000xx01042417!
275922010081
นางสาววีณาพรมดี
x11110011111111xx011148217 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 75.82
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 75.82
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (75.82 + 75.82)/2 =ร้อยละ 75.82
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     6 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    21 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   3 คน
 :ได้แก่  1     5922010058 นางสาวอารียา พาสุข
 2     5922010075 นางสาวกาญจนา สายสมบัติ
 3     5922010077 นางสาวกาญจนาภรณ์ มั่นจิตร