วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.32
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูกรรณิการ์  ครองยุติ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
15922010034
นางสาวรัชนีดวงคำ
1101111110111xx01x11148217 
25922010035
นางสาวรุ่งฤดีทองทับ
1111111111111xx11x10169417 
35922010036
นางสาววรมนยิ่งยง
1111111111111xx11x111710017 
45922010037
นางสาววรรณพรหงษามารถ
1101111111111xx11x10158817 
55922010039
นางสาววาสนาเครือสิงห์
0011111111111xx11x10148217 
65922010040
นางสาววิยดาจันทร์พันธ์
1111111111111xx11x10169417 
75922010043
นางสาวศศิธรคำแฝง
0011111111111xx11x10148217 
85922010045
นางสาวศิริวรรณพุ่มจันทร์
1111111111111xx11x10169417 
95922010046
นางสาวสาวิตรีสายแวว
0011111111111xx11x11158817 
105922010049
นางสาวสุภัชชาศรีสุรัตน์
1110111111111xx01x11158817 
115922010050
นางสาวสุมินตราฉัตรสุวรรณ
1111111111110xx11x11169417 
125922010052
นางสาวอรพรรณเค้าทอง
1011101110110xx01x11127117 
135922010054
นางสาวอรอนงค์สารสุข
1001111010111xx11x11137617 
145922010057
นางสาวอังสุมาลีสว่างอารมณ์
0001011110111xx11x11127117 
155922010058
นางสาวอารียาพาสุข
0010101111110xx01x0095317 
165922010059
นางสาวเบญจพรทาคำห่อ
0011101111110xx01x00105917 
175922010061
นางสาวปณิตาชะภูธร
1111111111111xx01x11169417 
185922010062
นางสาวเนียนนิภาไชยโกษ
1111111111111xx01x11169417 
195922010063
นางสาวอลิชาปรองดอง
1110101110110xx01x11127117 
205922010064
นางสาวอธิกาบัวใหญ่
1111111110111xx01x11158817 
215922010065
นางสาวปนัดดาผลดำ
1111101111110xx11x11158817 
225922010066
นางสาวพิสมัยพุ่มจันทร์
1111111111010xx11x11158817 
235922010067
นางสาวดาริกาพูลสาร
1111111111111xx01x11169417 
245922010069
นางสาวอภิชญาพันธ์น้อย
1111111111111xx11x111710017 
255922010075
นางสาวกาญจนาสายสมบัติ
1100000000011xx11x1074117!
265922010077
นางสาวกาญจนาภรณ์มั่นจิตร
0000000110110xx01x0052917!
275922010081
นางสาววีณาพรมดี
1100111100111xx11x11137617 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 80.83
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 80.83
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (80.83 + 80.83)/2 =ร้อยละ 80.83
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     4 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    23 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   2 คน
 :ได้แก่  1     5922010075 นางสาวกาญจนา สายสมบัติ
 2     5922010077 นางสาวกาญจนาภรณ์ มั่นจิตร