วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.32
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูกรรณิการ์  ครองยุติ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
15922010034
นางสาวรัชนีดวงคำ
111010000044010!
25922010035
นางสาวรุ่งฤดีทองทับ
111010000044010!
35922010036
นางสาววรมนยิ่งยง
111100000044010!
45922010037
นางสาววรรณพรหงษามารถ
111000000033010!
55922010039
นางสาววาสนาเครือสิงห์
111110000055010 
65922010040
นางสาววิยดาจันทร์พันธ์
111010000044010!
75922010043
นางสาวศศิธรคำแฝง
111000000033010!
85922010045
นางสาวศิริวรรณพุ่มจันทร์
011010000033010!
95922010046
นางสาวสาวิตรีสายแวว
011000000022010!
105922010049
นางสาวสุภัชชาศรีสุรัตน์
111110000055010 
115922010050
นางสาวสุมินตราฉัตรสุวรรณ
111010000044010!
125922010052
นางสาวอรพรรณเค้าทอง
011010000033010!
135922010054
นางสาวอรอนงค์สารสุข
001010000022010!
145922010057
นางสาวอังสุมาลีสว่างอารมณ์
001000000011010!
155922010058
นางสาวอารียาพาสุข
101010000033010!
165922010059
นางสาวเบญจพรทาคำห่อ
101010000033010!
175922010061
นางสาวปณิตาชะภูธร
111010000044010!
185922010062
นางสาวเนียนนิภาไชยโกษ
111110000055010 
195922010063
นางสาวอลิชาปรองดอง
111000000033010!
205922010064
นางสาวอธิกาบัวใหญ่
111110000055010 
215922010065
นางสาวปนัดดาผลดำ
101000000022010!
225922010066
นางสาวพิสมัยพุ่มจันทร์
101010000033010!
235922010067
นางสาวดาริกาพูลสาร
111010000044010!
245922010069
นางสาวอภิชญาพันธ์น้อย
111010000044010!
255922010075
นางสาวกาญจนาสายสมบัติ
001110000033010!
265922010077
นางสาวกาญจนาภรณ์มั่นจิตร
001000000011010!
275922010081
นางสาววีณาพรมดี
001110000033010!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 33.33
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 33.33
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (33.33 + 33.33)/2 =ร้อยละ 33.33
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     27 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    - คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    5 วัน
  : ได้แก่วัน 
 จ11 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ12 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ13 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ14 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ15 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   23 คน
 :ได้แก่  1     5922010034 นางสาวรัชนี ดวงคำ
 2     5922010035 นางสาวรุ่งฤดี ทองทับ
 3     5922010036 นางสาววรมน ยิ่งยง
 4     5922010037 นางสาววรรณพร หงษามารถ
 5     5922010040 นางสาววิยดา จันทร์พันธ์
 6     5922010043 นางสาวศศิธร คำแฝง
 7     5922010045 นางสาวศิริวรรณ พุ่มจันทร์
 8     5922010046 นางสาวสาวิตรี สายแวว
 9     5922010050 นางสาวสุมินตรา ฉัตรสุวรรณ
 10     5922010052 นางสาวอรพรรณ เค้าทอง
 11     5922010054 นางสาวอรอนงค์ สารสุข
 12     5922010057 นางสาวอังสุมาลี สว่างอารมณ์
 13     5922010058 นางสาวอารียา พาสุข
 14     5922010059 นางสาวเบญจพร ทาคำห่อ
 15     5922010061 นางสาวปณิตา ชะภูธร
 16     5922010063 นางสาวอลิชา ปรองดอง
 17     5922010065 นางสาวปนัดดา ผลดำ
 18     5922010066 นางสาวพิสมัย พุ่มจันทร์
 19     5922010067 นางสาวดาริกา พูลสาร
 20     5922010069 นางสาวอภิชญา พันธ์น้อย
 21     5922010075 นางสาวกาญจนา สายสมบัติ
 22     5922010077 นางสาวกาญจนาภรณ์ มั่นจิตร
 23     5922010081 นางสาววีณา พรมดี