วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.32
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูกรรณิการ์  ครองยุติ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
15922010034
นางสาวรัชนีดวงคำ
01101001100100101011105020 
25922010035
นางสาวรุ่งฤดีทองทับ
11111111111111001111189020 
35922010036
นางสาววรมนยิ่งยง
11111111111110111111199520 
45922010037
นางสาววรรณพรหงษามารถ
11111111111111011111199520 
55922010039
นางสาววาสนาเครือสิงห์
111111111111111111112010020 
65922010040
นางสาววิยดาจันทร์พันธ์
111111111111111111112010020 
75922010043
นางสาวศศิธรคำแฝง
11101111111111111111199520 
85922010045
นางสาวศิริวรรณพุ่มจันทร์
11111111111111011111199520 
95922010046
นางสาวสาวิตรีสายแวว
11111111111100011111178520 
105922010049
นางสาวสุภัชชาศรีสุรัตน์
01111111011111111111189020 
115922010050
นางสาวสุมินตราฉัตรสุวรรณ
11011111111100111111178520 
125922010052
นางสาวอรพรรณเค้าทอง
11101011110111001011147020 
135922010054
นางสาวอรอนงค์สารสุข
11111111011111110011178520 
145922010057
นางสาวอังสุมาลีสว่างอารมณ์
11011011110100101011136520 
155922010058
นางสาวอารียาพาสุข
01001111111100111111157520 
165922010059
นางสาวเบญจพรทาคำห่อ
01001111111100111111157520 
175922010061
นางสาวปณิตาชะภูธร
11111111010100110111157520 
185922010062
นางสาวเนียนนิภาไชยโกษ
11111111110111111011189020 
195922010063
นางสาวอลิชาปรองดอง
11110011101100100111136520 
205922010064
นางสาวอธิกาบัวใหญ่
01111011100111101011147020 
215922010065
นางสาวปนัดดาผลดำ
11011111110100011111157520 
225922010066
นางสาวพิสมัยพุ่มจันทร์
01111111111111111111199520 
235922010067
นางสาวดาริกาพูลสาร
11000111101111111111168020 
245922010069
นางสาวอภิชญาพันธ์น้อย
111111111111111111112010020 
255922010075
นางสาวกาญจนาสายสมบัติ
0100000100010000001152520!
265922010077
นางสาวกาญจนาภรณ์มั่นจิตร
0000001100000000001142020!
275922010081
นางสาววีณาพรมดี
11011111111111111111199520 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 79.26
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 79.26
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (79.26 + 79.26)/2 =ร้อยละ 79.26
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     3 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    24 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   2 คน
 :ได้แก่  1     5922010075 นางสาวกาญจนา สายสมบัติ
 2     5922010077 นางสาวกาญจนาภรณ์ มั่นจิตร