วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.32
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูกรรณิการ์  ครองยุติ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
15922010034
นางสาวรัชนีดวงคำ
x00111x1010111111010126718 
25922010035
นางสาวรุ่งฤดีทองทับ
x11111x11111111111111810018 
35922010036
นางสาววรมนยิ่งยง
x11111x11111111111111810018 
45922010037
นางสาววรรณพรหงษามารถ
x01111x1111111111100158318 
55922010039
นางสาววาสนาเครือสิงห์
x11111x1111111101111179418 
65922010040
นางสาววิยดาจันทร์พันธ์
x11111x11111111111111810018 
75922010043
นางสาวศศิธรคำแฝง
x10101x1111111111011158318 
85922010045
นางสาวศิริวรรณพุ่มจันทร์
x11111x11111111111111810018 
95922010046
นางสาวสาวิตรีสายแวว
x11101x1011011011011137218 
105922010049
นางสาวสุภัชชาศรีสุรัตน์
x11111x1111011111111179418 
115922010050
นางสาวสุมินตราฉัตรสุวรรณ
x01111x1111011111110158318 
125922010052
นางสาวอรพรรณเค้าทอง
x01111x1111011111010147818 
135922010054
นางสาวอรอนงค์สารสุข
x01111x1110111011110147818 
145922010057
นางสาวอังสุมาลีสว่างอารมณ์
x00111x101000000101184418!
155922010058
นางสาวอารียาพาสุข
x11111x1110111011010147818 
165922010059
นางสาวเบญจพรทาคำห่อ
x11111x1110111111010158318 
175922010061
นางสาวปณิตาชะภูธร
x11111x1011111011010147818 
185922010062
นางสาวเนียนนิภาไชยโกษ
x11111x11111111111111810018 
195922010063
นางสาวอลิชาปรองดอง
x11111x1111111111011179418 
205922010064
นางสาวอธิกาบัวใหญ่
x01111x1011111111010147818 
215922010065
นางสาวปนัดดาผลดำ
x11111x1111011111101168918 
225922010066
นางสาวพิสมัยพุ่มจันทร์
x11111x1011111111101168918 
235922010067
นางสาวดาริกาพูลสาร
x11101x1111111111110168918 
245922010069
นางสาวอภิชญาพันธ์น้อย
x11111x11111111111111810018 
255922010075
นางสาวกาญจนาสายสมบัติ
x11011x1011101101000116118 
265922010077
นางสาวกาญจนาภรณ์มั่นจิตร
x00000x000000000101021118!
275922010081
นางสาววีณาพรมดี
x11111x1011010011010126718 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 81.28
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 81.28
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (81.28 + 81.28)/2 =ร้อยละ 81.28
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     2 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    25 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   2 คน
 :ได้แก่  1     5922010057 นางสาวอังสุมาลี สว่างอารมณ์
 2     5922010077 นางสาวกาญจนาภรณ์ มั่นจิตร