วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.31
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูกรรณิการ์  ครองยุติ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
15922010001
นางสาวกมลชนกวีสี
x11111111111111xx1111710017 
25922010002
นางสาวกรกตแซ่ตั้ง
x11110011111011xx011137617 
35922010003
นางสาวกัญญารัตน์ลอยนวล
x11111111111110xx111169417 
45922010004
นางสาวกาญจนาทวียืน
x11111110111111xx111169417 
55922010006
นางสาวจุไรพรจำปาศรี
x11111111111110xx011158817 
65922010007
นางสาวชนิกานต์ดุมแก้ว
x01110000100010xx01063517!
75922010008
นางสาวชุติมาพลาใส
x01111111111111xx011158817 
85922010010
นางสาวณัชชาถิระกิจ
x00010000000000xx0001617!
95922010011
นางสาวดาริณีดวงคำ
x11111111111111xx1111710017 
105922010012
นางสาวธัญพรสีดา
x11111111111010xx010137617 
115922010014
นางสาวธิติยาไฝทาคำ
x11111101110111xx011148217 
125922010015
นางสาวนลินทิพย์เชือกทอง
x11110001111011xx011127117 
135922010016
นางสาวน้ำทิพย์มั่นการ
x11110000100010xx01074117!
145922010018
นางสาวบุษกรบุญอาจ
x11111111111111xx1111710017 
155922010019
นางสาวปวีณากาบบัว
x11111101110110xx011137617 
165922010020
นางสาวปิยะพรชัยคำ
x00000000000000xx0000-17 
175922010021
นางสาวปิยาภรณ์บุญอุ้ม
x11110011111111xx011148217 
185922010022
นางสาวพรกมลทองลึม
x11011111111010xx110137617 
195922010024
นางสาวพิจิตราสุจริต
x11111111111111xx1111710017 
205922010026
นางสาวพิราพรณ์กอคูณ
x00010000000000xx0001617!
215922010027
นางสาวมนัสวีนุภาพ
x11110001111011xx011127117 
225922010028
นางสาวมลทิฌาพรรณาภพ
x11111111101010xx011137617 
235922010029
นางสาวมัฌชิมาพรทองบุ
x11110011111110xx111148217 
245922010030
นางสาวยุพาดารูปแก้ว
x11111111111110xx111169417 
255922010031
นางสาวรริพรมิ่งบุญ
x11011111110010xx010116517 
265922010032
นางสาวรวิพรเข็มทอง
x11110000101110xx011105917 
275922010033
นางสาวรัชฎาภรณ์สุขสาคร
x11110001110111xx010116517 
285922010072
นางสาวเกศวดีฉัตรวิไล
x11111111111111xx110169417 
295922010073
นางสาวศิริรัตน์นนท์ศิริ
x11111111111111xx1111710017 
305922010074
นางสาววรรณิดาอุทา
x11111111111110xx111169417 
315922010076
นางสาวกัญญาณีนุ่มทอง
x11110011111111xx111158817 
325922010079
นายจิรภัทรอินทจักร
x00010000000000xx0001617!
335922010080
นางสาวขนิษฐาบุญค้อม
x11110011111011xx010127117 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 71.48
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 73.71
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (71.48 + 73.71)/2 =ร้อยละ 72.6
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    1 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     6 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    26 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   1 คน
 :ได้แก่  1     5922010020 นางสาวปิยะพร  ชัยคำ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   5 คน
 :ได้แก่  1     5922010007 นางสาวชนิกานต์ ดุมแก้ว
 2     5922010010 นางสาวณัชชา ถิระกิจ
 3     5922010016 นางสาวน้ำทิพย์ มั่นการ
 4     5922010026 นางสาวพิราพรณ์ กอคูณ
 5     5922010079 นายจิรภัทร อินทจักร