วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.31
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูกรรณิการ์  ครองยุติ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
15922010001
นางสาวกมลชนกวีสี
1111111111011xx11x11169417 
25922010002
นางสาวกรกตแซ่ตั้ง
1111111111110xx01x00137617 
35922010003
นางสาวกัญญารัตน์ลอยนวล
1111111111111xx11x111710017 
45922010004
นางสาวกาญจนาทวียืน
0011111110111xx01x11137617 
55922010006
นางสาวจุไรพรจำปาศรี
1111111111111xx11x111710017 
65922010007
นางสาวชนิกานต์ดุมแก้ว
0000000110110xx01x1063517!
75922010008
นางสาวชุติมาพลาใส
1111111111111xx11x111710017 
85922010010
นางสาวณัชชาถิระกิจ
0000000000100xx01x0021217!
95922010011
นางสาวดาริณีดวงคำ
1111111111111xx11x111710017 
105922010012
นางสาวธัญพรสีดา
1111111111111xx11x111710017 
115922010014
นางสาวธิติยาไฝทาคำ
1111110110111xx11x11158817 
125922010015
นางสาวนลินทิพย์เชือกทอง
1111111110111xx11x11169417 
135922010016
นางสาวน้ำทิพย์มั่นการ
0011001101011xx11x11116517 
145922010018
นางสาวบุษกรบุญอาจ
1111011110111xx11x11158817 
155922010019
นางสาวปวีณากาบบัว
1111111110111xx11x11169417 
165922010020
นางสาวปิยะพรชัยคำ
0100000000000xx00x001617!
175922010021
นางสาวปิยาภรณ์บุญอุ้ม
1111111111111xx11x111710017 
185922010022
นางสาวพรกมลทองลึม
1111111111010xx11x11158817 
195922010024
นางสาวพิจิตราสุจริต
1111111111111xx11x111710017 
205922010026
นางสาวพิราพรณ์กอคูณ
0011100000001xx01x0052917!
215922010027
นางสาวมนัสวีนุภาพ
1111101111110xx11x11158817 
225922010028
นางสาวมลทิฌาพรรณาภพ
1111111101111xx01x11158817 
235922010029
นางสาวมัฌชิมาพรทองบุ
1111111111111xx11x10169417 
245922010030
นางสาวยุพาดารูปแก้ว
1111111111111xx01x11169417 
255922010031
นางสาวรริพรมิ่งบุญ
1111111110111xx11x11169417 
265922010032
นางสาวรวิพรเข็มทอง
1111111110111xx11x11169417 
275922010033
นางสาวรัชฎาภรณ์สุขสาคร
0101000110110xx01x1084717!
285922010072
นางสาวเกศวดีฉัตรวิไล
1111111111111xx11x10169417 
295922010073
นางสาวศิริรัตน์นนท์ศิริ
1111111011111xx11x11169417 
305922010074
นางสาววรรณิดาอุทา
1111111011111xx11x11169417 
315922010076
นางสาวกัญญาณีนุ่มทอง
1111111111110xx11x11169417 
325922010079
นายจิรภัทรอินทจักร
0000000000000xx01x1021217!
335922010080
นางสาวขนิษฐาบุญค้อม
1111111111111xx11x10169417 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 79.68
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 79.68
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (79.68 + 79.68)/2 =ร้อยละ 79.68
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     6 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    27 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   6 คน
 :ได้แก่  1     5922010007 นางสาวชนิกานต์ ดุมแก้ว
 2     5922010010 นางสาวณัชชา ถิระกิจ
 3     5922010020 นางสาวปิยะพร ชัยคำ
 4     5922010026 นางสาวพิราพรณ์ กอคูณ
 5     5922010033 นางสาวรัชฎาภรณ์ สุขสาคร
 6     5922010079 นายจิรภัทร อินทจักร