วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.31
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูกรรณิการ์  ครองยุติ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
15922010001
นางสาวกมลชนกวีสี
111110000055010 
25922010002
นางสาวกรกตแซ่ตั้ง
101100000033010!
35922010003
นางสาวกัญญารัตน์ลอยนวล
011110000044010!
45922010004
นางสาวกาญจนาทวียืน
011100000033010!
55922010006
นางสาวจุไรพรจำปาศรี
111100000044010!
65922010007
นางสาวชนิกานต์ดุมแก้ว
001000000011010!
75922010008
นางสาวชุติมาพลาใส
111110000055010 
85922010010
นางสาวณัชชาถิระกิจ
00000000000-10 
95922010011
นางสาวดาริณีดวงคำ
111110000055010 
105922010012
นางสาวธัญพรสีดา
111110000055010 
115922010014
นางสาวธิติยาไฝทาคำ
011100000033010!
125922010015
นางสาวนลินทิพย์เชือกทอง
111010000044010!
135922010016
นางสาวน้ำทิพย์มั่นการ
111110000055010 
145922010018
นางสาวบุษกรบุญอาจ
111110000055010 
155922010019
นางสาวปวีณากาบบัว
111110000055010 
165922010020
นางสาวปิยะพรชัยคำ
00000000000-10 
175922010021
นางสาวปิยาภรณ์บุญอุ้ม
111110000055010 
185922010022
นางสาวพรกมลทองลึม
101000000022010!
195922010024
นางสาวพิจิตราสุจริต
101110000044010!
205922010026
นางสาวพิราพรณ์กอคูณ
001000000011010!
215922010027
นางสาวมนัสวีนุภาพ
111000000033010!
225922010028
นางสาวมลทิฌาพรรณาภพ
111000000033010!
235922010029
นางสาวมัฌชิมาพรทองบุ
111100000044010!
245922010030
นางสาวยุพาดารูปแก้ว
111110000055010 
255922010031
นางสาวรริพรมิ่งบุญ
111100000044010!
265922010032
นางสาวรวิพรเข็มทอง
011000000022010!
275922010033
นางสาวรัชฎาภรณ์สุขสาคร
00000000000-10 
285922010072
นางสาวเกศวดีฉัตรวิไล
111110000055010 
295922010073
นางสาวศิริรัตน์นนท์ศิริ
111100000044010!
305922010074
นางสาววรรณิดาอุทา
111100000044010!
315922010076
นางสาวกัญญาณีนุ่มทอง
111010000044010!
325922010079
นายจิรภัทรอินทจักร
00000000000-10 
335922010080
นางสาวขนิษฐาบุญค้อม
111100000044010!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 33.64
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 38.28
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (33.64 + 38.28)/2 =ร้อยละ 35.96
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    4 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     29 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    - คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    5 วัน
  : ได้แก่วัน 
 จ11 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ12 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ13 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ14 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ15 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   4 คน
 :ได้แก่  1     5922010010 นางสาวณัชชา  ถิระกิจ
 2     5922010020 นางสาวปิยะพร  ชัยคำ
 3     5922010033 นางสาวรัชฎาภรณ์  สุขสาคร
 4     5922010079 นายจิรภัทร  อินทจักร 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   19 คน
 :ได้แก่  1     5922010002 นางสาวกรกต แซ่ตั้ง
 2     5922010003 นางสาวกัญญารัตน์ ลอยนวล
 3     5922010004 นางสาวกาญจนา ทวียืน
 4     5922010006 นางสาวจุไรพร จำปาศรี
 5     5922010007 นางสาวชนิกานต์ ดุมแก้ว
 6     5922010014 นางสาวธิติยา ไฝทาคำ
 7     5922010015 นางสาวนลินทิพย์ เชือกทอง
 8     5922010022 นางสาวพรกมล ทองลึม
 9     5922010024 นางสาวพิจิตรา สุจริต
 10     5922010026 นางสาวพิราพรณ์ กอคูณ
 11     5922010027 นางสาวมนัสวี นุภาพ
 12     5922010028 นางสาวมลทิฌา พรรณาภพ
 13     5922010029 นางสาวมัฌชิมาพร ทองบุ
 14     5922010031 นางสาวรริพร มิ่งบุญ
 15     5922010032 นางสาวรวิพร เข็มทอง
 16     5922010073 นางสาวศิริรัตน์ นนท์ศิริ
 17     5922010074 นางสาววรรณิดา อุทา
 18     5922010076 นางสาวกัญญาณี นุ่มทอง
 19     5922010080 นางสาวขนิษฐา บุญค้อม