วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.31
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูกรรณิการ์  ครองยุติ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
15922010001
นางสาวกมลชนกวีสี
111111111111111111112010020 
25922010002
นางสาวกรกตแซ่ตั้ง
11011111111110101111178520 
35922010003
นางสาวกัญญารัตน์ลอยนวล
11011111001110110111157520 
45922010004
นางสาวกาญจนาทวียืน
01110011111100000011115520 
55922010006
นางสาวจุไรพรจำปาศรี
11110111011111111111189020 
65922010007
นางสาวชนิกานต์ดุมแก้ว
0100000100000000001142020!
75922010008
นางสาวชุติมาพลาใส
11111111110111110111189020 
85922010010
นางสาวณัชชาถิระกิจ
0100011100000000001163020!
95922010011
นางสาวดาริณีดวงคำ
111111111111111111112010020 
105922010012
นางสาวธัญพรสีดา
01111111100111100011147020 
115922010014
นางสาวธิติยาไฝทาคำ
01101111001111111111168020 
125922010015
นางสาวนลินทิพย์เชือกทอง
01011111010101110111147020 
135922010016
นางสาวน้ำทิพย์มั่นการ
01001001000110111111115520 
145922010018
นางสาวบุษกรบุญอาจ
11111111101111110111189020 
155922010019
นางสาวปวีณากาบบัว
01011111101110110111157520 
165922010020
นางสาวปิยะพรชัยคำ
000000000000000000011520!
175922010021
นางสาวปิยาภรณ์บุญอุ้ม
11111111011111110101178520 
185922010022
นางสาวพรกมลทองลึม
01111111011110111111178520 
195922010024
นางสาวพิจิตราสุจริต
01111111011011111111178520 
205922010026
นางสาวพิราพรณ์กอคูณ
010000000000000000001520!
215922010027
นางสาวมนัสวีนุภาพ
01111111010110100011136520 
225922010028
นางสาวมลทิฌาพรรณาภพ
11111101111111110011178520 
235922010029
นางสาวมัฌชิมาพรทองบุ
11111111000111111111178520 
245922010030
นางสาวยุพาดารูปแก้ว
111111111111111111112010020 
255922010031
นางสาวรริพรมิ่งบุญ
11111111101110100011157520 
265922010032
นางสาวรวิพรเข็มทอง
11111011110111000011147020 
275922010033
นางสาวรัชฎาภรณ์สุขสาคร
01001011110100100011105020 
285922010072
นางสาวเกศวดีฉัตรวิไล
11111101111111111011189020 
295922010073
นางสาวศิริรัตน์นนท์ศิริ
11011111111111111111199520 
305922010074
นางสาววรรณิดาอุทา
11011111111111111111199520 
315922010076
นางสาวกัญญาณีนุ่มทอง
11111101011111111111189020 
325922010079
นายจิรภัทรอินทจักร
0000001110101001001184020!
335922010080
นางสาวขนิษฐาบุญค้อม
11111111111110111111199520 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 72.27
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 72.27
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (72.27 + 72.27)/2 =ร้อยละ 72.27
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     8 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    25 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   5 คน
 :ได้แก่  1     5922010007 นางสาวชนิกานต์ ดุมแก้ว
 2     5922010010 นางสาวณัชชา ถิระกิจ
 3     5922010020 นางสาวปิยะพร ชัยคำ
 4     5922010026 นางสาวพิราพรณ์ กอคูณ
 5     5922010079 นายจิรภัทร อินทจักร